Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 
1

Chuyên đề:
Tài nguyên nước
 Tài nguyên nước
1 33/2017/NĐ-CP: Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 1 673/QĐ-BTNMT: Quyết định số 673/QĐ-BTNMT V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017 1 305/QĐ-TTg: Quyết định số 305/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai 1 154/2016/NĐ-CP: Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 1 2276/QD-BTNMT: Quyết định số 2276/QD-BTNMT thanh tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và lưu vực sông Hồng
 
1

Chuyên đề:
Lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước
 Lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước
1 20/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 1 1759/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1759/QĐ-BTNMT vv giao Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 1525/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1525/QĐ-BTNMT Ban hành chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 1 54/2016/NĐ-CP: Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 1 2509/CT-BNN-TCTL: Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2016
 
1

Chuyên đề:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Quy chế
 Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Quy chế
1 Quyết định số 3414/QĐ-UBND: Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 1 77/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản 1 76/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu 1 67/2015TT-BTNMT: Thông tư số 67/2015TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về chất lượng nước biển 1 66/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về chất lượng nước dưới đất
 
1

Chuyên đề:
Các địa phương
 Các địa phương
1 04/CT-UBND: Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh Hưng Yên Tăng cường công tác QLNN về TNN trên địa bàn tỉnh 1 3414/QĐ-UBND: Quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án "Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước trên lưu vực sông La Ngà" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 1 33/2016/NQ-HĐND: Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 1 2830/QĐ-UBND: Quyết định thu hồi giấy phép khai thác nước dưới đất số 36/GP-CTUBND ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cấp cho Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Animex - Trần Đề 1 2604/QĐ-UBND: Quyết định số 2604/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh
 
1

Chuyên đề:
Cục Quản lý tài nguyên nước
 Cục Quản lý tài nguyên nước
1 113/QĐ-TNN: Quyết định số 113/QĐ-TNN ban hành kế hoạch tuyên truyền năm 2017 của Cục Quản lý tài nguyên nước 1 54/QĐ-TNN: Quyết định số 54/QĐ-TNN về việc phê duyệt và công nhận kết quả xét tuyển viên chức theo kế hoạch đã được BTNMT phê duyệt năm 2015 1 : Cục Quản lý tài nguyên nước: Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015 1 : Thông báo tuyển dụng viên chức của Cục Quản lý tài nguyên nước 1 135, 136, 138/QĐ-TNN: Quyết định số 135, 136, 138/QĐ-TNN về việc bổ nhiệm: Trưởng phòng Quản lý khai thác nước dưới đất, Trưởng phòng Pháp chế, Chánh Văn phòng Cục
 
1

Chuyên đề:
Đơn giá - Định mức
 Đơn giá - Định mức
1 04/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường 1 : Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước 1 661/QĐ-BTNMT: Quyết định số 661/QĐ-BTNMT vv ban hành Đơn giá sản phẩm Đo đạc và Bản đồ theo mức lượng 1.150.000 đ (phần áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện) 1 661/QĐ-BTNMT: Quyết định số 661/QĐ-BTNMT vv ban hành Đơn giá sản phẩm Đo đạc và Bản đồ theo mức lượng 1.150.000 đ (phần áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện) 1 45/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
 
1

Chuyên đề:
Kế hoạch - Đầu tư
 Kế hoạch - Đầu tư
1 : Quyết định số 672/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khi hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020 1 150/QĐ-BTNMT: Quyết định số 150/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thôgn tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017 1 : Quyết định số 29/QĐ-TNN Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Cục Quản lý tài nguyên nước 1 3098/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3098/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 2702/QĐ-BTNMT: Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020
 
1

Chuyên đề:
Tổ chức cán bộ
 Tổ chức cán bộ
1 680/QĐ-BTNMT: Quyết định số 680/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường 1 36/2017/NĐ-CP: Nghị định số 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 451/QĐ-BTNMT: Quyết định số 451/QĐ-BTNMT Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 1 450/QĐ-BTNMT: Quyết định số 450/QĐ-BTNMT thành lập tổ soạn thảo Thông tư quy định về việc xử lý trám lấp giếng không sử dụng 1 449/QĐ-BTNMT: Quyết định số 449/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất
 
1

Chuyên đề:
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
 Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
1 : Bản tin thông báo tình hình hạ thấp mực nước tại Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long Qúy IV/2016 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 1NĂM 2017 VÙNG BẮC TRUNG BỘ 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 1 NĂM 2017 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 01 NĂM 2017 VÙNG NAM BỘ 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 1 NĂM 2017 VÙNG TÂY NGUYÊN
 
1

Chuyên đề:
THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1 1886/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1886/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã 1 1885/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1885/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả 1 1884/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1884/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 1 1883/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1883/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 1 1882/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1882/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
 1
1
1
1
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1
VĂN BẢN MỚI

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 57

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 56


oto xe may Hôm nay : 4699

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 162437

thoi trang cong so Tổng lượt truy cập : 16593870

thuoc la dien tu áo khoác nữ Hàn Quốc máy làm giá đỗ vay dep thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe