Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 
1

Chuyên đề:
Tài nguyên nước
 Tài nguyên nước
1 2729/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2729/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 2724/QĐ-BTNMT: Quyết định 2724/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 09/2023/TT- BTNMT: Thông tư số 09/2023/TT- BTNMT sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước 1 2064/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2064/QĐ-BTNMT công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 1 174/QĐ-TTg: Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 
1

Chuyên đề:
Lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước
 Lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước
1 08/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 1 08/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 87/QĐ-BTNMT: Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 1 2695/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2695/QĐ-BTNMT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2021 1 148/QĐ-TTg: Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
 
1

Chuyên đề:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Quy chế
 Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Quy chế
1 01/2023/TT-BTNMT: Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 1 07/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 1 10/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 1 16/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào 1 15/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
 
1

Chuyên đề:
Các địa phương
 Các địa phương
1 721/QĐ-UBND: Quyết định số 721/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 1 1244/QĐ-UBND: Quyết định số 1244/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế 1 531/QĐ-UBND: Quyết định số 531/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1 209/QĐ-UBND: Quyết định 209/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 1 659/QĐ-UBND: Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 
1

Chuyên đề:
Cục Quản lý tài nguyên nước
 Cục Quản lý tài nguyên nước
1 90/QĐ-TNN: Quyết định số 90/QĐ-TNN V/v ban hành Quyết định phân công công tác Cục trưởng và các Phó Cục trưởng 1 468/QĐ-BTNMT: Quyết định số 468/QĐ-BTNMT V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Hiếu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước 1 368/QĐ-TNN: Quyết định số 368/QĐ-TNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lưu vực sông Nam Trung Bộ 1 359/QĐ-TNN: Quyết định số 359/QĐ-TNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lưu vực sông Mê Công 1 369/QĐ-TNN: Quyết định số 369/QĐ-TNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lưu vực sông Hồng – Thái Bình
 
1

Chuyên đề:
Đơn giá - Định mức
 Đơn giá - Định mức
1 2491/QĐ-BTNMT: Quyết định 2491/QĐ-BTNMT Ban hành đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước 1 01/2022/TT-BTC: Thông tư số 01/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện 1 19/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia 1 16/2021/TT-BTNMT: Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường 1 20/2020/TT-BTNMT: Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
 
1

Chuyên đề:
Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Đầu tư
 Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Đầu tư
1 495/QĐ-TTg: Quyết định số 495/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 492/QĐ-TTg: Quyết định số 492/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 342/QĐ-TTg: Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 1 313/QĐ-TTg: Quyết định số 313/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 219/QĐ-TTg: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
 
1

Chuyên đề:
Tổ chức cán bộ
 Tổ chức cán bộ
1 892/QĐ-TTg: Quyết định số 892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phân công Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 1 2829/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2829/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 1 68/2022/NĐ-CP: Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 182/QĐ-BTNMT: Quyết định số 182/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chínhcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 1 1872/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1872/QĐ-BTNMT V/v Bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
 
1

Chuyên đề:
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
 Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TỈNH NAM BỘ THÁNG 8 NĂM 2023 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2023 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 8 NĂM 2023 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2023 1 : BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2023
 
1

Chuyên đề:
THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1 2754/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2754/QĐ-BTNMT Thanh tra việc Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trên các lưu vực sôgn Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn và trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 1886/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1886/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã 1 1885/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1885/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả 1 1884/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1884/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 1 1883/KL - BTNMT: Kết luận thanh tra số 1883/KL - BTNMT V/v thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc
 
1

Chuyên đề:
Góp ý Dự thảo VBQPPL
 Góp ý Dự thảo VBQPPL
1 : Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 : Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 : Dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1 : Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước 1 : Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước
 
1

Chuyên đề:
CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU Ở HẠ LƯU CÁC HỒ CHỨA, ĐẬP DÂNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN
 CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU Ở HẠ LƯU CÁC HỒ CHỨA, ĐẬP DÂNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN
1 45/QĐ-BTNMT: Quyết định số 45/QĐ-BTNMT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng 1 1609/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 1 73/QĐ-BTNMT: Quyết định số 73/QĐ-BTNMT V/v công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 1 1354/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT V/v công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1
VĂN BẢN MỚI

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 305

Máy chủ tìm kiếm : 140

Khách viếng thăm : 165


thoi trang cong so Hôm nay : 9628

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 663026

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 58765031

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi