Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước

Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước

Địa chỉ: Nhà B, số 28, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3 9448058; Fax: 024.3 9448048;
Emailtrungtamtdkdtnn@gmail.com
Giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Đức
Phó 
Giám đốc: Ths. Lương Quang Phục
Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Anh Tú

Vị trí và chức năng

1.Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thẩm định kỹ thuật, kiểm định chất lượng các chương trình, công trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về tài nguyên nước; kiểm định máy móc, thiết bị về quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thẩm định về kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ đối với:

a) Việc đáp ứng yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước và sự phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước của các dự án xây dựng hồ chứa, chuyển nước lưu vực sông.

b) Kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước; biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông liên tỉnh; dòng chảy tối thiểu, quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; ngưỡng giới hạn khai thác của các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, khu vực bổ sung nhân tạo nước dưới đất, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất;

c) Nội dung liên quan về phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong quy hoạch vùng, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra đối với quy hoạch thủy lợi, thủy điện, cấp nước, giao thông đường thủy nội địa và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước do các bộ, cơ quan ngang bộ lập và các hoạt động có liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước;

d) Hồ sơ, số liệu, tài liệu, bản vẽ, mô hình toán học, mô hình vật lý, cơ sở dữ liệu, sản phẩm, báo cáo quy hoạch, điều tra cơ bản, kiểm kê tài nguyên nước và các chương trình, công trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

3. Kiểm định chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Kiểm định máy móc, thiết bị về quan trắc, giám sát của các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng nước trong hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, sản phẩm tái sử dụng, tuần hoàn nước thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về vay vốn, miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra khối lượng, chất lượng sản phẩm, kết quả hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương.

6. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước, những nội dung về thẩm định, kiểm định tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

7. Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước được giao, đặt hàng, đấu thầu hoặc theo phân công của Cục trưởng, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ:

a) Thẩm định đề cương; thẩm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước;

b) Điều tra, kiểm kê, đánh giá, dự báo tài nguyên nước; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; điều tra, đánh giá, đo đạc, quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông; đo đạc, khảo sát, lập  mặt cắt sông, suối;    

c) Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; lập quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước; nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong các quy hoạch vùng, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch thủy lợi, thủy điện, cấp nước, giao thông đường thủy nội địa và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước;

d) Xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước; triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, ô nhiễm cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; xác định chức năng nguồn nước, kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt;

đ) Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước; phân loại, lập danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước; lập danh mục các ao, hồ, phá không được san lấp;

e) Xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, hành lang bảo vệ nguồn nước; vùng bổ sung nhân tạo, khoanh định vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

g) Lập hồ sơ đăng kí, cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thiết kế, giám sát, thi công các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, công trình quan trắc, giám sát tài nguyên nước;

h) Lập và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên các lưu vực sông;

i) Các hoạt động tư vấn, dịch vụ về môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý Trung tâm theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Cục Quản lý tài nguyên nước; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Quản lý tài nguyên nước và phân công của Cục trưởng.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Phòng Thẩm định tài nguyên nước.

3. Phòng Kiểm định tài nguyên nước.

4. Phòng Kỹ thuật tài nguyên nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và  thay thế Quyết định số 2559/QĐ-BTNMT ngày 20  tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Trích Quyết định số 3971/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước)

Chi tiết Quyết định số 3971/QĐ-BTNMT xin mời xem Tại đây.
 
 
 
 

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 414

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 411


thoi trang cong so Hôm nay : 77175

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 273360

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62836486

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi