Trang nhất » Hỏi đáp

Lên phía trên
Việc thời gian bắt đầu tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo các quy định hiện hành, và thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải được bắt đầu từ giai đoạn nào vận hành thử nghiệm hay vận hành thương mại?
Câu hỏi:
Hiện tại tôi đang thực hiện xây dựng nhà máy Nhiệt điện than, trong đó có hệ thống nước làm mát máy sử dụng nước sông. Chúng tôi đang thực hiện xin giấy phép Khai thác, sử dụng nước mặt và tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Liên quan đến việc tính tiền cấp quyền khai thác nước theo nghị định 82/2017/NĐ-CP tôi xin có câu hỏi như sau: - Theo điểm b Khoản 4 điều 7 nghị định 82/2017/NĐ-CP về thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có nêu rõ: "Trường hợp công trình chưa vận hành, tính từ thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực. Thời điểm bắt đầu vận hành là thời điểm hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa công trình khai thác nước vào vận hành chính thức, được xác định theo hồ sơ thiết kế, dự kiến của chủ đầu tư hoặc căn cứ vào thực tế." - Theo Khoản 1 Điều 50 Luật xây dựng năm 2014 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về trình tự đầu tư xây dựng có quy định: "Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ". Và giai đoạn vận hành, chạy thử thuộc giai đoạn thực hiện dự án. Do vậy, theo tôi hiểu về các quy định hiện hành thì thời gian bắt đầu tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ tính từ thời gian kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng (vận hành thương mại). Kính mong cơ quan xem xét và trả lời cho tôi để hiểu rõ việc thời gian bắt đầu tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo các quy định hiện hành, và thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải được bắt đầu từ giai đoạn nào vận hành thử nghiệm hay vận hành thương mại?
Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị đính số 82/2017/NĐ-CP quy địnhh về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành là "tính từ thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực.


Thời điểm bắt đầu vận hành là thời điểm hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa công trình khai thác nước vào vận hành chính thức, được xác định theo hồ sơ thiết kế, dự kiến của chủ đầu tư hoặc căn cứ vào thực tế.".

Lên phía trên
Nếu chúng tôi xây dựng 01 hồ chứa (đáy kín, có chống tràn và đảm bảo theo quy định của pháp luật) để chứa nước và tuần hoàn tưới cây trong nhà máy thì Công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xả thải vào nguồn nước không?
Câu hỏi:
Công ty chúng tôi đang làm thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải và gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Kính mong cơ quan xem xét hướng dẫn. Nội dung câu hỏi: Công ty chúng tôi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã đi vào vận hành sản xuất. Quá trình sản xuất có phát sinh nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt. Nước thải sản xuất chủ yếu là nước làm mát được tuần hoàn sử dụng. Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 140 m3/ngày đêm. Công ty đang xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A theo báo cáo ĐTM đã được Bộ phê duyệt. 1. Công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc tìm vị trí điểm xả thải phù hợp vì nhà máy sản xuất trên núi. Hiện tại theo hướng thoát nước chung của khu vực thì nước sẽ chảy về “rốn” nước trên núi (rốn nước này là khu trũng trên núi thu và tự ngấm hết nước). Vậy khi nước thải của công ty chúng tôi sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A có được xả ra vị trí rốn nước nêu trên không? 2. Trường hợp nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A không được xả ra rốn nước nêu trên. Nếu chúng tôi xây dựng 01 hồ chứa (đáy kín, có chống tràn và đảm bảo theo quy định của pháp luật) để chứa nước và tuần hoàn tưới cây trong nhà máy thì Công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xả thải vào nguồn nước không?
Trả lời:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước, xả nước thải vào lòng đất là hành vi bị nghiêm cấm. Do vậy, việc xả nước thải sau xử lý của Công ty vào rốn nước trên núi để tự ngấm là hành vi vi phạm khoản 3 Điều 9 nêu trên.


2. Theo quy định pháp luật về tài nguyên nước, môi trường, việc tái sử dụng nước thải nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên nước là hoạt động được khuyến khích. Việc tái sử dụng nước thải sau xử lý phải bảo đảm đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng được xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương. Trường hợp nước thải sau xử lý được tái sử dụng cho mục đích tưới cây thì phải đảm bảo các thông số đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 trước khi tái sử dụng. Lưu ý việc sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây phải đảm bảo không gây ô nhiễm đối với nguồn nước dưới đất. Trường hợp nước thải sau xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích tưới cây (không xả ra nguồn nước tiếp nhận) thì không thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước./.

 

Lên phía trên
Tôi đang gặp khó khăn khi lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước cho 1 đơn vị
Câu hỏi:
Tôi đang gặp khó khăn khi lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước cho 1 đơn vị. Trong quá trình đánh giá khả năng chịu tải; Theo TT 76/2017/TT-BTNMT thì mẫu nước sông phải lấy trong 3 tháng mùa kiệt, nhưng thời gian làm Hồ sơ thì không phải mùa kiệt của sông và sông không có số liệu quan trắc mẫu. Vậy tôi hỏi phải làm như thế nào? Nếu chờ vào mùa kiệt năm sau thì Đơn vị xả thải lại không có giấy phép sẽ bị vi phạm.
Trả lời:

Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ đã quy định:


Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt được xác định tại các mặt cắt của đoạn sông đánh giá và trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích ít nhất 10 mẫu nước sông với tần suất lấy mẫu ba (03) ngày/mẫu, thời gian lấy mẫu thực hiện trong khoảng thời gian ba (03) tháng có dòng chảy nhỏ nhất; trường hợp tại đoạn sông đánh giá có số liệu quan trắc chất lượng nước của trạm quan trắc thủy văn, tài nguyên nước, môi trường thì xem xét sử dụng số liệu này để đánh giá….”

Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước là một trong những căn cứ đề cấp phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Vì vậy, căn cứ quy định trên của Thông tư, tổ chức, cá nhân cần lập hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định./.

 

Lên phía trên
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 có văn bản số 112/PC3I-KHĐT ngày 03/2/2021 gửi Bộ TN-MT về tiền cấp quyền khai thác TNN - NMTĐ Đa Krông 1. Rất mong quý Bộ xem xét có ý kiến trả lời giúp
Câu hỏi:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 có văn bản số 112/PC3I-KHĐT ngày 03/2/2021 gửi Bộ TN-MT về tiền cấp quyền khai thác TNN - NMTĐ Đa Krông 1. Rất mong quý Bộ xem xét có ý kiến trả lời giúp. Nội dung văn bản: Thực hiện theo văn bản số 1445/TNN-NDĐ ngày 07/8/2017 của Cục quản lý tài nguyên nước về việc nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã nộp hồ sơ kèm văn bản số 1242/PC3I-KHĐT ngày 17/11/2017 gửi Cục quản lý tài nguyên nước về hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1. Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1 đã được Hội đồng thẩm định kiểm tra, thống nhất và ngày 19/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 855/QĐ-BTNMT phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của PC3-INVEST, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Đa Krông 1. Theo đó, PC3-INVEST đã nộp tiền cấp quyền khai thác TNN từ năm 2018-2020 đến Cục thuế tỉnh Quảng Trị theo đúng Quyết định số 855/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2018 với giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 1.135,41 đồng/kWh (1.622,01 đồng/kWh x 70%). Tuy nhiên, năm 2020 tại PC3-INVEST có làm việc với Kiểm toán nhà nước. Sau kiểm tra, Kiểm toán nhà nước có thông báo số 46/TB-KTNN ngày 13/01/2021 với nội dung (trích nguyên văn): “Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2018, trong đó giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xác định theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương (1.622,01 đồng/kWh). Tuy nhiên Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa tính theo giá bán điện bình quân được thay đổi từ 01/12/2017 là 1.720,65 đồng/kWh (Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017) theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, dẫn đến tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tăng qua kiểm toán là 137 triệu đồng, đồng thời tăng doanh thu bán điện dẫn đến tăng thuế GTGT đầu ra phải nộp 13 triệu đồng” và Kiểm toán nhà nước kiến nghị PC3-INVEST nộp vào ngân sách nhà nước tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 137.359.005 đồng. Để thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (PC3-INVEST nộp vào ngân sách nhà nước tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 là 137.359.005 đồng), PC3-INVEST kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh tiền cấp quyền khai tác tài nguyên nước Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 thuộc PC3-INVEST tại Quyết định số 855/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2018 theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
Trả lời:

Về vấn đề liên quan đến giá tính tiền cấp quyền  khai thác tài nguyên nước: Theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017, tiền cấp quyền  khai thác tài nguyên nước được phê duyệt một lần và việc thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền  khai thác tài nguyên nước phải căn cứ theo hồ sơ tính tiền cấp quyền  khai thác tài nguyên nước do tổ chức, cá nhân lập và nộp tại Cục Quản lý tài nguyên nước. Tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP không quy định việc điều chỉnh tiền cấp quyền  khai thác khi có sự thay đổi giá để tính tiền cấp quyền  khai thác tài nguyên nước và việc áp dụng một giá chung để phê duyệt tiền cấp quyền  khai thác tài nguyên nước đối với toàn bộ thời gian giấy phép của Công ty đối với công trình thủy điện Đa Krông 1 là phù hợp./.

 
Lên phía trên
PC3-INVEST kính đề nghị quý Cục xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét lại vấn đề mà Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã nêu và giải quyết kiến nghị điều chỉnh (tăng) tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1
Câu hỏi:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 có văn bản số 584/PC3I-KHĐT ngày 09/6/2021 gửi Quý Cục về việc điều chỉnh tăng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của NMTĐ Đa Krông 1 với nội dung: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) xin chân thành cảm ơn quý Cục Quản lý tài nguyên nước đã có văn bản số 1346/TNN-NM ngày 0/5/2021 trả lời PC3-INVEST về việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình NMTĐ Đa Krông 1 (ở Quyết định số 855/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại PC3-INVEST. Trên cơ sở ý kiến của quý Cục, PC3-INVEST đã làm việc lại với Đoàn Kiểm toán Nhà nước, về vấn đề trên. Sau khi xem xét ý kiến của quý Cục tại văn bản số 1346/TNN-NM ngày 20/5/2021, Đoàn Kiểm toán Nhà nước nêu quan điểm mặc dù bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1 được PC3-INVEST gửi Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm văn bản số 1242/PC3I-KHĐTngày 17/11/2017 (theo yêu cầu tại văn bản số 1445/TNN-NDĐ ngày 07/8/2017 phải nộp trước ngày 30 tháng 11 năm 2017) ở thời điểm Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 còn hiệu lực (tức giá điện để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 1.622,01 đồng/kWh), nhưng đến ngày 01/12/2017 thì Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 bị bãi bỏ, được thay thế bởi Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017, với giá bán điện để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã thay đổi là 1.720,65 đồng/kWh. Đến ngày 19/3/2018, tức sau ngày Quyết định số 4495/QĐBCT có hiệu lực, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có quyết định số 855/QĐBTNMT ngày 19/3/2018 phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của PC3-INVEST, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Đa Krông 1; nên cần phải áp dụng giá điện 1.720,65 đồng/kWh để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1. PC3-INVEST xin trao đổi với quý Cục về ý kiến của Đoàn Kiểm toán Nhà nước về vấn đề trên. PC3-INVEST kính đề nghị quý Cục xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét lại vấn đề mà Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã nêu và giải quyết kiến nghị điều chỉnh (tăng) tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước NMTĐ Đa Krông 1 theo thông báo số 46/TB-KTNN ngày 13/01/2021 của Kiểm toán Nhà nước (áp dụng giá điện ban hành tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 là 1.720,65 đồng/kWh); hoặc trả lời, hướng dẫn giúp PC3-INVEST các thủ tục cần thiết để tháo gỡ, giải quyết dứt điểm vướng mắc này cho doanh nghiệp.
Trả lời:

Cục Quản lý tài nguyên nước nhận được Văn bản số 584/PC3I-KHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Công ty về việc điều chỉnh tăng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhà máy thủy điện Đa Krông 1. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên, Cục Quản lý tài nguyên nước thấy rằng nội dung đề nghị của Công ty đã được Cục Quản lý tài nguyên nước trả lời tại văn bản số 1346/TNN-NM ngày 20 tháng 5 năm 2021, cụ thể: việc áp dụng một giá chung để phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với toàn bộ thời gian giấy phép đối với nhà máy thủy điện Đa Krông 1 là phù hợp theo quy định. Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 12 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP không quy định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khi có sự thay đổi giá để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.  
 
Lên phía trên
Giải thích rõ việc kiểm định hiệu chuẩn là cho thiết bị hay cho phép đo (sau khi lắp đặt thiết bi vào hệ thống để đo)
Câu hỏi:
Theo Thông tư 47-2017 chúng tôi đã lắp đặt thiết bị giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tuy nhiên trong thông tư 07/2019 bộ khoa học công nghệ có quy định về thiết bị đo nhóm 2 cần định ký kiểm định và hiệu chuẩn. Chúng tôi đã liên hệ đến một số đơn vị nhưng họ không thể kiểm định được kết quả phép đo sau khi lắp đặt vậy kính mong bộ giải thích rõ việc kiểm định hiệu chuẩn là cho thiết bị hay cho phép đo (sau khi lắp đặt thiết bi vào hệ thống để đo)
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì các thiết bị thiết bị đo đạc phải thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định. Theo đó, loại thiết bị nào thuộc đối tượng phải hiệu chuẩn, kiểm định thì mới phải thực hiện và phải đảm bảo các quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 5 của Thông tư, không phải hiệu chuẩn, kiểm định phép đo.


Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT để đảm bảo rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu hơn, dự kiến sẽ ban hành cuối năm 2021./. 

Lên phía trên
Lưu lượng nước giải nhiệt có bắt buộc phải tính chung vào Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không ?
Câu hỏi:
Hiện nay, Công ty chúng tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài nước thải sau hệ thống xử lý nước thải xả ra sông, thì Công ty chúng tôi có lượng nước giải nhiệt xả theo đường thoát riêng ra sông. Vì vậy, Chúng tôi muốn hỏi lưu lượng nước giải nhiệt có bắt buộc phải tính chung vào Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay không ?
Trả lời:

Khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Công ty phải trình bày rõ trong đơn đề nghị cấp phép và đề án/báo cáo xả nước thải vào nguồn nước  lưu lượng, chất lượng của nước giải nhiệt, nước sau xử lý và các biện pháp thu gom, xử lý, quan trắc, tiêu thoát đối với từng loại nước thải. Giấy phép xả nước thải sẽ ghi lưu lượng, chất lượng các loại nước thải được phép xả và yêu cầu quan trắc nước thải theo quy định.
Lên phía trên
Thay đổi dòng chảy của suối tự nhiên, làm hiện tại dòng suối đó gây ra sạc lở ở đồi
Câu hỏi:
Vào 2 năm trước hộ bên nhà tự ý thuê xe múc thay đổi dòng chảy của suối tự nhiên, làm hiện tại dòng suối đó gây ra sạc lở ở đồi nhà tôi và đặc biệt là dòng suối chảy thẳng vào móng nhà tôi, lúc mưa lớn gây ra sạc lỡ ở gần móng nhà, đe doạ đến nhà tôi..kính mong cơ quan nhà nước cho tôi xin biện pháp để khắc phục vấn đề này.
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 9 Luật Tài nguyên nướcthì các hành vi“Đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch” và “Khai thác trái phép cát, sỏi trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa; khai thác khoáng sản, khoan, đào, xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa” là các hành vi bị nghiêm cấm. Do vậy, đối với trường hợp anh nêu trên đề nghị anh liên hệ với cơ quan quản lý tài nguyên nước tại địa phương để được xác minh và xem xét, giải quyết.
Lên phía trên
Giấy phép xả thải có được gia hạn không? nếu được gia hạn thì lưu lượng xả thải lớn nhất là bao nhiêu ?
Câu hỏi:
Chúng tôi là Trung tâm Dịch vụ công ích đơn vị quản lý, vận hành trạm XLNT tập trung của KCN Hòa Hiệp - Phú Yên, đã được UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 53/GP-UBND với lưu lượng xả thải lớn nhất là 2.000m3 (theo báo cáo ĐTM) và có thời hạn đến ngày 07/11/2021. chúng tôi đã tiến hành lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải (trước 90 ngày giấy phép hết hạn) gửi Sở TNMT và đã được Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực tế. tất cả các nội dung đều đúng với báo cáo ĐTM đã được duyệt. Tuy nhiên, tại Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 05/10/2018 của STNMT tỉnh Phú Yên V/v chứng nhận Trung tâm Dịch vụ công ích hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 1788/QĐ-Ttg của thủ tướng chính phủ, có nêu hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 600m3/ngày.đêm. Vậy trong trường hợp này, giấy phép xả thải có được gia hạn không? nếu được gia hạn thì lưu lượng xả thải lớn nhất là bao nhiêu.
Trả lời:

Căn cứ vào Hồ sơ đề nghị cấp phép của Trung tâm, UBND tỉnh đã cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 53/GP-UBND với lưu lượng xả thải lớn nhất là 2.000m3/ngày đêm cho Trung tâm theo quy định tại Điều 18, 19, 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ). Trường hợp trước 90 ngày hết hạn của giấy phép, Trung tâm vẫn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại giấy phép thì phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan đã cấp giấy phép.


Việc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP. Theo đó, các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những căn cứ để cấp, gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn của Trung tâm sẽ căn cứ vào các văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt công suất xử lý nước thải của KCN Hòa Hiệp - Phú Yên như Báo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường còn hiệu lực để trình UBND tỉnh gia hạn giấy phép cho Trung tâm./.

Lên phía trên
Xem xét cấp phép với lưu lượng đề nghị là 8.000 m3/ngày đêm hay không?
Câu hỏi:
Hiện nay, Công ty chúng tôi đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng 8.000 m3/ngày đêm để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và lưu lượng xin khai thác qua khảo sát phù hợp với khả năng cung cấp của sông Dinh. Tuy nhiên, hiện tại nhà máy của chúng tôi được thiết kế với công suất 5.000 m3/ngày đêm và tương lại sẽ nâng cấp công suất nhà máy lên để phù hợp với lưu lượng được xin phép. Như vậy, thì chúng tôi có được xem xét cấp phép với lưu lượng đề nghị là 8.000 m3/ngày đêm hay không?
Trả lời:

Khoản b điểm 1 Điều 19 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã quy định một trong những căn cứ cấp phép tài nguyên nước là: "Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước".


Vì vậy, căn cứ vào quy định trên, ông có thể kiểm tra nhà máy có nằm trong quy hoạch không, lưu lượng của nhà mấy là bao nhiêu và các thông tin liên quan khác để được cấp phép.

Lên phía trên
Trường hợp tính tiền từ ngày giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước được cơ quan có thẩm quyền cấp thì số tiền phải nộp từ thời điểm ngày 01/9/2017 đến thời điểm hiện nay đơn vị phải kê khai như thế nào?
Câu hỏi:
Công ty tôi hiện đang thực hiện tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước mặt cho hồ chứa, trong quá trình lập hồ sơ kính đề nghị Bộ hướng dẫn về việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như sau: Các hồ chứa này được xây dựng và hoạt động trước năm 2004, vậy hiện nay khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thì lập Bản Kê khai tính tiền cấp quyền từ ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực hay lập Bản kê khai tính tiền cấp quyền theo thời gian đề nghị cấp phép (tính từ ngày giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước được cơ quan có thẩm quyền cấp). Trường hợp tính tiền từ ngày giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước được cơ quan có thẩm quyền cấp thì số tiền phải nộp từ thời điểm ngày 01/9/2017 đến thời điểm hiện nay (thời điểm được cấp giấy phép) đơn vị phải kê khai như thế nào?
Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã quy định về thời gian tính tiền như sau:

"4.Thời gian tính tiền được tính bằng ngày và được xác định như sau:

a) Trường hợp công trình đã vận hành trước ngày 01 tháng 9 năm 2017, tính từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực".

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với hồ chứa nêu trên sẽ được kê khai tính tiền từ ngày Nghịi định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (tức là ngày 01/9/2017).
 

Lên phía trên
Cho tôi xin hỏi là nếu có người chặn nguồn nước của suối thì có vi phạm phát luật không ?
Câu hỏi:
Cho tôi xin hỏi là nếu có người chặn nguồn nước của suối thì có vi phạm phát luật không ?
Trả lời:

Hành vi chặn nguồn nước của suối là một trong những vi phạm về ""Đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch" quy định tại khoản 4 Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm của Luật Tài nguyên nước.


Hành vi này bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 36/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản./.

Lên phía trên
Sự việc liên quan đến hút nước giếng khoan để bán nước lọc
Câu hỏi:
Tôi ở Kim Giang và hồi tôi mua nhà thì chủ đầu tư có xây 6 căn nhà, tôi mua 1 trong 6 căn nhưng không biết nhà bên cạnh đã khoan 2 giếng khoan trong lúc xây để sau này hút lên bán nước lọc. Hàng ngày họ chở rất nhiều nước lọc nên tôi rất lo lắng họ hút chục khối nước mỗi ngày thì nhà tôi nứt nẻ mất. Do nhà mới xây nên chưa nứt nhưng tôi lo về sau sẽ bị. Tôi không dám kiện vì sợ. Xin hỏi bên thanh tra mình có thể vào cuộc không ạ Địa chỉ: 41C ngõ 282 ngách 36 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN - Nhà Bán nước lọc.
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm của Luật Tài nguyên nước năm 2012 thì hành vi "Thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trái phép" là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Khi phát hiện hành vi vi phạm, ông/bà có thể phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xử lý là Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, địa chỉ: 18 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 
 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 338

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 325


thoi trang cong so Hôm nay : 74394

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 270579

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62833705

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi