Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Ban hành Quy chế hoạt động cho các tổ chức lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk

Thứ tư - 26/05/2021 14:49
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong nỗ lực hoàn thành bộ văn bản pháp lý của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhằm tạo điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/5/2020 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk đã được ban hành. Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBMC và số 08/QĐ-UBMC về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và của Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, đã ký các Quyết định số 21/QĐ-UBMC và số 22/QĐ-UBMC ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk.

Các Quy chế hoạt động này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk (sau đây gọi tắt là Tiểu ban), và áp dụng cho các thành viên Tiểu ban, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan có đại diện là thành viên Tiểu ban và Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
 
Về nguyên tắc làm việc, Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Tiểu ban; bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban và sự phối hợp giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long, lưu vực sông Sê San – Srêpốk và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


 
Quy chế đã có phân công cụ thể vai trò nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Tiểu ban và của từng Phó Chủ tịch Tiểu ban.
 
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là Phó Chủ tịch của cả hai Tiểu ban, ngoài các nhiệm vụ của Ủy viên Tiểu ban còn có các nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các hoạt động đề xuất, chỉ đạo lồng ghép và tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan khác của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk.
 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long, ngoài nhiệm vụ của Ủy viên Tiểu ban và nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Ủy ban theo quy định tại Quy chế làm việc này, còn có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đề xuất, chỉ đạo lồng ghép và tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực thủy lợi và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai trên lưu vực sông Cửu Long.
 
Đối với Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk, Phó Chủ tịch Tiểu ban là Thứ trưởng Bộ Công Thương, ngoài nhiệm vụ của Ủy viên Tiểu ban, còn có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan của Bộ Công Thương trong việc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đề xuất, chỉ đạo lồng ghép và tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về điện lực và an ninh năng lượng của Bộ Công Thương trên lưu vực sông Sê San – Srêpốk, bao gồm cả hợp tác năng lượng với Lào và Campuchia; Hỗ trợ và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
 
Ủy viên Tiểu ban của các Bộ, ngành và địa phương, ngoài nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, được phân công giúp Chủ tịch Tiểu ban trong cập nhật về tình hình khai thác, quản lý tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan trong ngành địa phương mình; đề xuất kiến nghị các hoạt động ưu tiên có tính liên tỉnh và liên quốc gia; lồng ghép thỏa thuận trong các cơ chế hợp tác khu vực có liên quan đến lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành địa phương mình; các vấn đề đảm bảo an ninh tài nguyên nước xuyên biên giới, an ninh năng lượng khu vực, an ninh khu vực biên giới và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia ven sông khác liên quan; giúp Chủ tịch Tiểu ban trong các vấn đề đảm bảo an ninh tài nguyên nước xuyên biên giới, an ninh năng lượng khu vực, an ninh khu vực biên giới và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia ven sông khác.
 
Để giảm nhẹ đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động, Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ đóng vai trò của Văn phòng Tiểu ban lưu vực sông, bên cạnh các nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Ủy ban, được phân công giúp Chủ tịch Ủy ban trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mưu, giúp việc, công tác tổng hợp, báo cáo, tổ chức việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban; chuẩn bị và trình Chủ tịch Tiểu ban chương trình, nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức Phiên họp Tiểu ban, các cuộc họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Tiểu ban theo quyết định của Chủ tịch Tiểu ban; đề xuất, trình Chủ tịch Tiểu ban xem xét, đại diện cho Việt Nam với tư cách là trưởng đoàn công tác trong các cuộc họp song phương Việt Nam – Campuchia về hợp tác sử dụng, khai thác, quản lý tài nguyên nước giữa hai quốc gia trong vùng châu thổ Mê Công và trong lưu vực sông Sê San – Srêpốk, và trong các dự án xuyên biên giới có liên quan giữa Việt Nam – Campuchia.
 
Phiên họp của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk sẽ được tổ chức định kỳ vào quý IV hàng năm trước Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Ngoài các phiên họp định kỳ, Chủ tịch Tiểu ban hoặc Phó Chủ tịch Tiểu ban sẽ triệu tập các cuộc họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Tiểu ban khi có các nhiệm vụ phát sinh đột xuất cần giải quyết.
 
“Các vấn đề nóng cấp bách trong lưu vực có liên quan đến tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan sẽ chủ yếu được thảo luận xem xét trong các Phiên họp Tiểu ban, cả định kỳ và chuyên đề, trước khi trình lên Hội nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam hàng năm. Cơ chế này sẽ giúp cho các tỉnh/thành phố trong các lưu vực và các Bộ, ngành thành viên có liên quan của một tổ chức phối hợp liên ngành có phạm vi chức năng nhiệm vụ quá rộng lớn như Ủy ban sông Mê Công Việt Nam có thể tập trung xem xét thấu đáo các vấn đề đặc thù trong lưu vực” – Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết.

Chi tiết Quyết định số 21/QĐ-UBMC Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long xin mời xem Tại đây

Chi tiết Quyết định số 22/QĐ-UBMC Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk xin mời xem Tại đây


 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi