Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Thứ bảy - 28/07/2018 10:36
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, bao gồm các hồ: Ðakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đăk Re và Sơn Tây.
 
Vận hành các hồ chứa theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên
 
Quy trình nêu rõ, hàng năm các hồ nêu trên phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: Trong mùa lũ (từ ngày 1/9 đến ngày 15/12 hằng năm), các hồ: Ðakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đăk Re và Sơn Tây trên lưu vực sông Trà Khúc vận hành đảm bảo an toàn công trình: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Ðakđrinh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Nước Trong, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sơn Trà 1, Đăk Re và Sơn Tây, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm. Đồng thời, góp phần giảm lũ cho hạ du; bảo đảm hiệu quả cấp nước và phát điện.
 
Trong mùa cạn (từ ngày 16/12 đến 31/8 năm sau), đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.
 
Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối.


 
Quyết định nêu rõ, ngoài thời gian mùa lũ quy định nêu trên, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định theo thẩm quyền việc vận hành các hồ theo chế độ vận hành trong mùa lũ quy định tại Quy trình này hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng chống, chống thiên tai nếu xảy ra một trong các tình huống bất thường sau đây:
 
Một là, khi Tổng cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt với cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt theo quy định cảu pháp luật về phòng, chống thiên tai từ cấp độ 1 trở lên.
 
Hai là, khi mực nước của một trong hai hồ Đakđrinh và Nước Trong đã đạt đến mực nước dâng bình thường mà mực nước tại Trạm Thủy văn Trà Khúc trên báo động I.
Ba là, xuất hiện sự cố hoặc có nguy cơ sự cố công trình xả hoặc sự cố của các hạng mục đảm bảo an toàn công trình.
 
Bốn là, các tình huống khác có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình, khu vực hạ du do Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định.
 
Theo đó, việc xem xét, quyết định phương án vận hành các hồ trong các tình huống bất thường phải căn cứ vào diễn biến tình hình mưa, lũ và yêu cầu đảm bảo an toàn cho hạ du nhưng phải đảm bảo an toàn công trình.
 
Vận hành các hồ chứa trong mùa lũ
 
Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du như sau:
 
Một là, không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với các hồ Đakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đăk Re, trừ các trường hợp bất thường theo quy định tại Điều 13 của Quy trình này hoặc các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định.
 
Hai là, khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa.
 
Ba là, trong thời kỳ mùa lũ, tại Khoản 1 Điều 2 của Quy trình này, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa Ðakđrinh và Nước Trong không được vượt mực nước cao nhất trước lũ được quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 của Quy trình này.
 
Bốn là, trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
Năm là, khi hồ Đakđrinh và Nước Trong kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 của Quy trình này.
 
Quyết định cũng quy định cụ thể về mực nước vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong trong mùa lũ; thẩm quyền quyết định ra lệnh vận hành trong mùa lũ; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ hồ Đakđrinh và Nước Trong; vận hành đối với các hồ Sơn Trà 1 và Đăk Re trong mùa lũ; vận hành đảm bảo an toàn công trình;  vận hành các hồ khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du; và tích nước cuối mùa lũ.
 
Theo đó, từ ngày 15/11 đến 15/12 hàng năm, căn cứ nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn của Tổng cục Khí tượng thủy văn, nếu không xuất hiện tình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ lớn trên lưu vực sông Trà Khúc, hồ Đakđrinh được phép chủ động vận hành ưu tiên tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường. Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định việc cho phép hồ Nước Trong tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.
 
Vận hành các hồ chứa trong mùa cạn
 
Về nguyên tắc vận hành trong mùa cạn, vận hành hồ với lưu lượng xả phù hợp với các thời kỳ, đảm bảo mực nước hồ theo từng khoảng thời gian 10 ngày đối với hồ Đakđrinh và Nước Trong. 
 
Trong quá trình vận hành, phải căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ để điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp để đưa mực nước hồ về khoảng mực nước để điều hành các hồ trong mùa cạn quy định tại Phụ lục III của Quy trình này.
 
Các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn được quy định như sau: Thời kỳ sử dụng nước gia tăng từ ngày 5/5 đến ngày 10/6 và từ ngày 01/7 đến ngày 20/8. Thời kỳ sử dụng nước bình thường: bao gồm thời gian còn lại của mùa cạn.
 
Quyết định cũng quy định thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa cạn, vận hành trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng, vận hành trong thời kỳ sử dụng nước bình thường. Đồng thời, quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo.
 
Theo đó, chủ hồ có trách nhiệm thực hiện vận hành hồ chứa theo quy định của quy trình này. Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của Quy trình. Lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng Cục Khí tượng thủy văn và Cục Quản lý tài nguyên nước; xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát tự động, trực tuyến về vận hành xả nước của các hồ chứa theo quy định. Riêng đối với các hồ thủy điện còn phải truyền tín hiệu hình ảnh về Cục Điều tiết điện lực.
 
Hàng ngày, các chủ hồ cung cấp số liệu vận hành hồ về hệ thống thông tin, giám sát việc vận hành hồ của Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Điều tiết điện lực theo yêu cầu. Thực hiện việc thông báo để đảm bảo an toàn cho người dân và các hoạt động liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu đập, nhà máy trước khi vận hành xả lũ qua tràn, bắt đầu xả nước phát điện hoặc khi tăng lưu lượng xả lớn hơn 50%.
 
Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét, quyết định.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018 và thay thế Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc.
 
Khi hồ Đăk Re được cấp có thẩm quyền cho phép tích nước thì phải vận hành theo quy định của quy trình này. 
 
Chi tiết Quyết định xin mời xem Tại đây.

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019 << 5/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 48


thoi trang cong so Hôm nay : 19379

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 391755

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 27615376

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi