Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Thứ tư - 11/07/2018 22:13
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 11/7, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT trong 6 tháng đầu năm 2018 nói riêng và nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021 nói chung.
 
Bộ trưởng cũng cho biết, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Bộ TN&MT đã có những đổi mới hết sức cơ bản và toàn diện. Từng lĩnh vực, từng đơn vị đã có sự đổi mới, phát huy sức sáng tạo của các cán bộ, công chức người lao động để hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
 
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, quán triệt tinh thần”Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã theo sát tình hình thực tiễn, chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp để tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Kết quả công tác nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018
 
Trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, Bộ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật BVMT, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI và triển khai việc sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành và triển khai việc sửa đổi bổ sung Luật đất đai, Luật BVMT. Trình Chính phủ 04 Nghị định, 01 Đề xuất xây dựng Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo 10 Quyết định, ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra đã có nhiều đổi mới. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 tổ chức và 02 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo kế hoạch. Bộ đã tiếp 121 lượt công dân với tổng số 181 người, trong đó có 08 lượt đoàn đông người giảm 61 lượt, 341 người so với năm 2017. Đã phân loại và xử lý 1.479 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý chiếm 49,90%; số đơn thư phải xử lý là 741 đơn (giảm 114 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017). Đã thẩm tra, xác minh 27/29 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 20 vụ việc. Thẩm tra, xác minh 18/20 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, ban hành quyết định giải quyết 06 vụ việc. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất, tranh chấp đất đai; một số trường hợp tố cáo và khiếu nại liên quan đến ô nhiễm môi trường.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, khắc phục những nội dung còn chồng chéo, giao thoa giữa các đơn vị, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bộ đã hoàn thành việc điều chỉnh, luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng chương trình công tác của cá nhân và đơn vị triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng, Chương trình công tác của Bộ.
 
Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo với 3 trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm khoảng 60%. Công bố phương án cắt giảm cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 TTHC, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia). Kết quả chỉ số CCHC của Bộ đã có những bước tiến đáng kể, kết quả xếp hạng năm 2017 là 10/19 các Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 6 bậc so với năm 2016); xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017 đứng thứ 5 trong các Bộ, ngành.
 
Bộ TN&MT đã thực hiện xử lý 2.125 hồ sơ TTHC, trong đó có 956 hồ sơ từ năm 2017 chuyển sang, 1.169 hồ sơ tiếp nhận mới trong năm 2018. Đã trả kết quả xử lý đối với 1.189 hồ sơ, trong đó có 879 hồ sơ trả đúng hạn (chiếm 73,9%), 310 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 26,1%); đang xử lý 936 hồ sơ, trong số đó có 59 hồ sơ đã quá hạn xử lý, chiếm 6,4% tổng số hồ sơ đang xử lý. So với cùng kỳ của năm 2017, tình trạng quá hạn xử lý hồ sơ đã giảm mạnh (6 tháng đầu năm 2017 có 43% hồ sơ quá hạn xử lý). Số hồ sơ trả quá hạn chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực môi trường.
 
Bên cạnh đó, công tác Kế hoạch - Tài chính, cách thức chỉ đạo, điều hành trong xây dựng, triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách tiếp tục được đổi mới, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP Chính phủ; ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đặt ra đối với ngành;...
 
Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã Trình Chính phủ Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Ba, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh; xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; triển khai cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt cho các tổ chức, cá nhân. Xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống quan trắc giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hoàn thiện hồ sơ thành lập 04 Ủy ban lưu vực sông; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia tài nguyên nước. Thực hiện cấp và cấp lại 83 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tổ chức thực hiện Tham vấn trước đối với dự án Thủy điện Pắc-Beng của Lào; xây dựng Đề án tổng thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Công để chủ động xác định chủ trương, đối sách của Việt Nam (giai đoạn 2018 - 2022) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tích cực đóng góp vào các hoạt động thực hiện Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công 1995 và các chiến lược, chương trình hoạt động trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các sáng kiến hợp tác song phương và vùng.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
 
Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình công tác năm 2018, chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ địa phương cơ sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Một là, tập trung hoàn thành việc xây dựng trình 52/71 đề án, văn bản QPPL còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ.
 
Hai là, rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội. Xác định sớm nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh trùng chéo giữa Trung ương và địa phương. Ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ Công Thương trong thanh tra khoáng sản. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, các vụ việc tồn đọng kéo dài.
 
Ba là, tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính để nâng cao chỉ số Par Index, PAPI, chỉ số về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp; cơ chế để người dân đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ công. Bảo đảm cơ bản 100% các hồ sơ công việc (không mật) được xử lý trên môi trường mạng. Tăng cường vai trò của Tổ kiểm tra trong việc đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ.
 
Bốn là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ giải ngân. Thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách: kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án chậm tiến độ để điều chuyển cho các dự án, nhiệm vụ cấp bách của ngành, các dự án có khả năng giải ngân tốt.
 
Năm là, thực hiện gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng để khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành. Tăng cường phối hợp nghiên cứu KH&CN giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, lấy một số Viện và các Trường đại học trực thuộc Bộ làm nòng cốt để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về TN&MT. Tập trung xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
 
Sáu là, thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; chủ động hợp tác và hội nhập, đặc biệt là về KHCN, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận động, thu hút, thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn hỗ trợ nước ngoài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.
 
Bẩy là, hoàn thành xây dựng, ban hành kiến trúc chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0. Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp trung ương đến địa phương để phục vụ chỉ đạo điều hành. Chia sẻ, kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành giữa Bộ với Chính phủ, và các Sở TN&MT. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; thực hiện việc đánh giá chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ và các Sở TN&MT.
 
Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, cần đẩy mạnh triển khai nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất. Điều phối, giám sát, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; nghiên cứu đề xuất hợp tác chặt chẽ với các nước trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới. Đánh giá tác động và ảnh hưởng của một số công trình thủy điện chuẩn bị được xây dựng trên dòng chính sông Mê Công, quan trắc, theo dõi, chia sẻ thông tin về các hoạt động khai thác, sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công.

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2019 << 4/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 27


thoi trang cong so Hôm nay : 814

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 37639

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 26873606

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi