Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT: Một số kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

Thứ hai - 16/07/2018 22:31
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TN&MT

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TN&MT

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Đo đạc và bản đồ; Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng đã ban hành 06 văn bản đã trình từ năm 2017 (05 Quyết định, 01 Thông tư) và trình Chính phủ 01 Nghị định. Như vậy, tính đến ngày 06/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản (01 Luật, 03 Nghị định; 06 Quyết định và 01 Thông tư).

Báo cáo của Bộ TN&MT nêu rõ, theo tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình năm 2018 của Bộ, các đơn vị đã báo cáo Lãnh đạo Bộ để thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập của 42/44 văn bản; đã có 37/44 văn bản đã được tổ chức họp Ban soạn thảo, tổ biên tập, Tổ soạn thảo; tổ chức hội thảo, họp lấy ý kiến; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ và gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan; có 15/44 văn bản đã gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; có 05/44 văn bản trình cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.
 
Về đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ tiếp tục duy trì việc kiểm soát chặt chẽ quy định, TTHC ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình dự thảo văn bản QPPL. Từ đầu năm đến nay, Bộ đã tổ chức đánh giá tác động 35 TTHC (dự kiến quy định mới 16 TTHC; sửa đổi 18 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC). Trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 05 nhóm TTHC tại Luật Đo đạc và bản đồ.
 
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham gia góp ý vào các dự án luật lớn và quan trọng theo đề nghị của các bộ, ngành khác cũng như một số các dự thảo Nghị định quan trọng, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường như Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Thủy sản…


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TN&MT
 
Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19/NQ-TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo yêu cầu của Trung ương để trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi Luật đất đai năm 2013 cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đồng thời, Bộ cũng đang tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các Luật khác có liên quan.
 
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ đã tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hàng chục Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
 
Báo cáo của Bộ TN&MT cũng cho biết, mặc dù, ngay từ đầu năm 2018, Lãnh đạo Bộ đã chủ trì tổ chức họp triển khai công tác pháp chế nói chung và xây dựng, ban hành văn bản QPPL nói riêng nhằm nâng cao chất xây dựng và bảo đảm tiến độ xây dựng, trình ban hành văn bản QPPL, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2018, theo Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ, mặc dù số lượng văn bản xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành không nhiều 7/44 văn bản (chiếm 16%), nhưng về tiến độ thực hiện vẫn chưa được bảo đảm (còn 01 văn bản đến nay chưa trình Chính phủ). Các văn bản đã trình cơ quan có thẩm quyền từ năm 2017, trong 6 tháng đầu năm đã được ban hành, tuy nhiên vẫn còn 02 văn bản chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành. Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL cũng như trong quá trình soạn thảo vẫn còn một số văn bản chưa bảo đảm theo đúng trình tự lập đề nghị, xây dựng văn bản QPPL,...
 
Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do một số văn bản trong các lĩnh vực môi trường, địa chất khoáng sản có nội dung phức tạp, để đảm bảo chất lượng văn bản cần thêm thời gian nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện để trình, ban hành. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa chủ động trong việc xây dựng các văn bản, xây dựng kế hoạch, phân bổ thời gian, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị trước về các định hướng xây dựng, thường bắt đầu triển khai chậm, trong quá trình xây dựng phát sinh nhiều nội dung phức tạp do đó kéo dài thời hạn hoặc chưa chủ động tiếp thu ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định hoặc hoàn thiện lại dự thảo trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, mặc dù hàng tháng, Bộ đều có Công văn đôn đốc các đơn vị hoặc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng văn bản tại các cuộc họp giao ban.
 
Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng và tiến độ Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 06 tháng cuối năm 2018, Bộ TN&MT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao, chủ động hơn nữa đối với công tác xây dựng VBQPPL, đồng thời, tập trung triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Một là, thực hiện Chương trình xây dựng VBQPPL bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đã phê duyệt. Số lượng văn bản trong 06 tháng cuối năm 2018 rất lớn gồm: 41 văn bản bao gồm:03 Luật; 10  nghị định, 01 Quyết định và 27 Thông tư, cụ thể từng lĩnh vực như sau: Lĩnh vực đất đai: 06 văn bản (01 Luật; 01 Nghị định ; 01 Quyết định; 03 thông tư), trong đó dự kiến, đề nghị rút khỏi Chương trình 02 Thông tư. Lĩnh vực môi trường 04 văn bản (01 Luật; 02 nghị định, 01 thông tư), trong đó 01 dự án Luật không có Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội. Lĩnh vực khoáng sản 04 văn bản (02 Nghị định, 02 thông tư). Lĩnh vực tài nguyên nước 03 văn bản (01 Nghị định, 02 thông tư), trong đó 01 nghị định đã trình Chính phủ ngày 3/7/2018. Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 01 thông tư;  Lĩnh vực biển và hải đảo 03 văn bản (01 Nghị định; 02 Thông tư) và 01 văn bản lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11 văn bản (01 nghị định;10 thông tư), trong đó 07 Thông tư đã đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định ngày 29/6/2018. Lĩnh vực viễn thám 02 văn bản (01 Nghị định; 01 thông tư), trong đó 01 Thông tư đã đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định. Vụ Tổ chức cán bộ 02 thông tư.  Vụ Pháp chế: 01 Luật, dự án Luật đã được Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ để xem xét, trình Quốc hội.Vụ Kế hoạch – Tài chính: 01 Thông tư .Vụ Thi đua – Khen thưởng : 01 Thông tư. Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường: 01 Thông tư.
 
Theo đó, Bộ TN&MT cũng yêu cầu các đơn vị trong Bộ cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL (đối với các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ 6 tháng đầu năm 2018 và các văn bản đã trình Chính phủ từ năm 2017 nhưng chưa được ban hành). Tập trung nguồn lực hoàn thiện để trình, ban hành các văn bản trong 6 tháng cuối năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, trước mắt, tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng đối với các văn bản phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2018, đặc biệt đối với các văn bản còn chưa trình theo đúng tiến độ.
 
Hai là, thực hiện việc lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; lập đề nghị xây dựng văn QPPL năm 2019 theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2019 tập trung vào xử lý các vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước và trong thực hiện các quy định pháp luật được cử tri, địa phương, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị.
 
Ba là, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Bộ đã ban hành Công văn số 2528/BTNMT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc điều chỉnh Chương trình xay dựng văn bản QPPL năm 2018; lập dự kiến Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2019; lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Đề nghị Tổng cục Môi trường khẩn trương có văn bản đề xuất để Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
 

Tác giả bài viết: dwrm

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi