Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ sáu - 05/03/2021 17:47
Ngày 4/3, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành văn bản số 389/TNN-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

Thực hiện công văn số 953/BTNMT-TĐKTTT ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước phát động đợt thi đua trong năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của mọi tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.
 
Nội dung Phong trào thi đua năm 2021
 
Một là, thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Hai là, thi đua thực hiện chuyển đổi số toàn diện; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số, thông tin phục vụ quản lý, điều hành thông minh trên nền tảng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
 
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp.
 
Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
 
Năm là, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn.
 
Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
 
Thứ nhất, tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Thứ hai, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, để nguồn lực tài nguyên được phân bổ và sử dụng hiệu quả cho trước mắt và lâu dài; tập trung triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ sử dụng bền vững tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước.
 
Thứ ba, xây dựng cơ chế khuyến khích việc đăng ký các sáng kiến, giải pháp đổi mới, sáng tạo, không chỉ dừng lại ở trong lĩnh vực mà còn huy động được sự tham gia của toàn xã hội; có tiêu chí cụ thể để bình chọn, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cũng như nhân rộng để tạo sức lan tỏa cho các phong trào. Kịp thời phát hiện, đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các cá nhân có nhiều sáng kiến, thành tích trong các phong trào thi đua.
 
Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng công tác xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng phát động bằng các việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ giữa các đơn vị trong Khối thi đua, trong toàn lĩnh vực và với các đơn vị khác để tăng cường sự gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, và phối kết hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường làm việc thực sự thuận lợi, tạo động lực, văn minh, văn hóa.
 
Thứ năm, tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong thực thi và hoàn thiện chính sách pháp luật của lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra để nắm bắt và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
 
Tiêu chí thi đua năm 2021
 
Đối với tập thể: Hưởng ứng và phát động phong trào thi đua thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị, cụ thể: có kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng ký chỉ tiêu 3 thi đua, đăng ký sáng kiến, đổi mới sáng tạo về xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh.
 
Có chương trình công tác (kế hoạch, nhiệm vụ) của năm được xây dựng, phê duyệt theo quy định; sáng tạo, vượt khó, hoàn thành 100% kế hoạch năm, trong đó chương trình xây dựng pháp luật và giải ngân đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 
Có kế hoạch thực hiện cải cách hành chính được phê duyệt (quy chế, quy trình, thủ tục, trách nhiệm, tiến độ cụ thể), cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải quyết công việc; phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; mọi dịch vụ công đều có thể được thực hiện trực tuyến cấp độ 3, 4.
 
Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở: không đi muộn về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc…
 
Đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
 
Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến, đổi mới sáng tạo về xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, giải pháp công tác hoặc giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh. 
 
Đối với cá nhân là lãnh đạo thủ trưởng đơn vị: ngoài các tiêu chí nêu trên, đơn vị phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu các phong trào thi đua.
 
Công văn nêu rõ, Văn phòng Cục chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ 06 tháng, kết thúc năm, báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện; tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt công việc hằng tháng, hằng quý, năm của cơ quan, đơn vị; Đăng ký sáng kiến, các danh hiệu thi đua theo quy 4 định và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện thành công.
 
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục với tinh thần “Thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi