Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

Chủ nhật - 25/09/2022 22:35
Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Trong quý III năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Cục.

Theo đó, công tác tuyên truyền CCHC được Cục thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh gắn với Kế hoạch thông tin, tuyên truyền hằng năm về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị tập huấn, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử Cục với nội dung phong phú.
 
Cục đã chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trong mọi hoạt động của Cục, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc, trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.
 
Đồng thời, chỉ đạo thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/7/2020 của Chính phủ liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy.
 
Về cải cách thể chế, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục đã chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm: Cục đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước trình Bộ để Bộ trình Chính phủ trong tháng 2/2022. Cùng với đó, Cục đã xây dựng dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập. Hiện nay, Cục đang tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

Đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, hiện nay, Cục đang tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định. Trong tháng 7/2022, Cục đã hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt, công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia (lần đầu).


Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021 được  Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, công bố ngày 29/7/2022
 
Về cải cách thủ tục hành chính, trong quý III, Cục tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ.
 
Thực hiện Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tại điểm g khoản 1 Điều 167 của Nghị định đã bãi bỏ Điều 35 và Điều 36 quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Căn cứ quy định nêu trên của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, bốn thủ tục về cấp/gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: ở Trung ương (02 thủ tục) và địa phương (02 thủ tục) hết hiệu lực thi hành. Cục thống nhất với việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về tài nguyên nước để tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2020 về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 75/QĐ-TNN ngày 25/3/2022 về việc ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất.
 
Tiếp tục triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất. 
 
Tiếp tục tăng cường triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính và mức độ 4 đối với 05 thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Trong Quý III, Cục đã thẩm định, trình Bộ cấp 59 giấy phép tài nguyên nước các loại (33 giấy phép khai thác nước mặt, nước biển; 08 giấy phép khai thác nước dưới đất; 01 giấy phép hành nghề nước dưới đất; 17 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước). Số hồ sơ đang thẩm định và chờ tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung 58 hồ sơ.


Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
Về cải cách tổ chức bộ máy, Cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất xây dựng các phương án về cơ cấu tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc Cục theo nhiệm kỳ Chính phủ mới. Đồng thời, triển khai thực hiện quy hoạch các bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.
 
Về hiện đại hóa hành chính, Cục tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Cục, quản lý, điều hành và xử lý công việc của các đơn vị, đặc biệt là sử dụng đồng bộ, thường xuyên các hệ thống phần mềm điều hành qua mạng của Cục trong tất cả các đơn vị trực thuộc Cục; bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Cục phục vụ công tác quản lý và điều hành, 100% các văn bản, tài liệu chính thức được thực hiện trên mạng điện tử trừ văn bản mật, ứng dụng chữ ký số, cải tiến phương thức làm việc, từng bước hiện đại hóa hành chính.
 
Triển khai cập nhật thường xuyên và vận hành Hệ thống phần mềm khai thác, sử dụng Bộ dữ liệu các loại mô hình trên nền 19 Bộ dữ liệu thủy văn và 03 mô hình lưu vực sông. Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành; triển khai hệ thống quản lý tình hình vận hành của các Hồ chứa trên 11 lưu vực sông theo các Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng phê duyệt để Cục và các đơn vị quản lý vận hành theo dõi, giám sát và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.
 
Tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Cục.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022, Cục tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác cải cách hành trên các mặt công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước; cải cách bộ máy và chế độ công vụ; tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số;….
Trong đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2022 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.
 
Chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Cục; tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động trong Cục.
 
Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng: đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Phối hợp với Đảng ủy Cục, Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của Cục; tiến hành lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch CCHC của Bộ và của Cục, việc thực thi công vụ trong các đơn vị trực thuộc Cục.
 
Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Cục; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước; chuyển hoạt động thanh tra, kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước; ….

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi