Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Thứ sáu - 02/03/2018 17:09
Ngày 26/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 827/BTNMT-TĐKTTT ngày 26 tháng 2 về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018.

Mục tiêu của định hướng nhằm, tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm nhằm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 58-HD/BTGTW ngày 22 tháng 01 năm 2018 của ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Đồng thời, tạo động lực, khí thế trong toàn ngành để tập trung thực hiện  đạt hiệu quả cao Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 
Theo đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh tuyên truyền và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm. nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:
 
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, tạo bước đột phá trong hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, gắn với ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và tăng cường phổ biến, thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; xây dụng, điều chỉnh, triển khai hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phưong và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ và nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.
 
Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Chính phủ, các Bộ ngành, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các cấp.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường theo hướng phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm và các vụ việc tồn đọng kéo dài. Thực hiện việc công bố các kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định, chủ động xây dựng kế hoạch thông tin nhũng kết quả về công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả cao đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, thông tin kiến thức chỉ dẫn khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại.
 
Tổ chức truyền thông, phổ biến các cơ chế chính sách, chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường ngay từ khi chuẩn bị, ban hành và tổ chức triển khai. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển bền vũng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phổ biến, hướng dẫn, tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường.
 
Định hướng cũng quy định cụ thể nội dung tuyên truyền đối với từng lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên nước, cần tiếp tục Tuyên truyền việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020. Các giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước; chính sách, pháp luật, nhất là chính sách mới như thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước được ban hành tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; các quy định về vận hành liên hồ chứa; nâng cao vai trò của quy hoạch tài nguyên nước, nhất là quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông; các giải pháp phát huy lợi thế từng vùng có những điều kiện nguồn nước khác nhau; điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, biên giói, hải đảo; họp tác, đấu tranh bảo đảm quyền, lợi ích của Việt Nam đối với các nguồn nước liên quốc gia theo Công ước và thông lệ quốc tế.
 
Riêng Lĩnh vực khí tượng thủy văn, cần tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Luật Khí tượng thủy văn; công tác nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, nhất là cảnh báo sớm; dự báo kịp thời các hiện tượng thòi tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều.
 
Bên cạnh đó, Lĩnh vực biến đổi khí hậu sẽ thực hiên việc tuyên truyền xây dựng các thiết chế quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; cũng như triển khai hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vũng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu... 
 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Cũng như, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2018 như: Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hon và các sự kiện liên quan khác... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về tài nguyên và môi trường;…
 

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (dwrm)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2017 << 9/2018 >> 2019
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 75


thoi trang cong so Hôm nay : 5120

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 339316

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 21407210

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi