Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 23/09/2022 12:08
Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ 1

Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ 1

Chiều ngày 22/9, tại trụ sở Cục Quản lý tài nguyên nước, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ 1.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022 - 2025), đồng chí Ngô Chí Hướng - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế cho biết, Chi bộ 1 là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-ĐU ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Đảng uỷ Cục Quản lý tài nguyên nước. Tại Đại hội nhiệm kỳ IV (tháng 5/2020), Chi bộ đã bầu 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và có 13 đảng viên (trong đó 12 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị), gồm 01 Lãnh đạo Cục, Phòng Chính sách và Pháp chế, Văn phòng và 03 Chi cục Quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, Chi bộ có 14 đảng viên, trong đó 13 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, chiếm 70% tổng số cán bộ, công chức, lao động (20 người); 09 đảng viên có trình độ thạc sỹ (64%); 07 đảng viên nữ (50%).
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 1 đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong Chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 
 
Chi bộ luôn xác định nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý tài nguyên nước ngày càng hiệu quả, đi vào nề nếp. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục, công tác pháp chế của Cục Quản lý tài nguyên nước đã không ngừng được đổi mới, nâng cao về chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ 1
 
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo tham mưu phối hợp và chủ trì xây dựng để Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền 14 văn bản pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và triển khai Luật, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý, bao gồm: 03 Nghị định (Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 05 Quyết định (số 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia; số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; số 1969/QĐ-TTg, ngày 23/11/2021 về phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 2138/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 về phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srepok thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 2204/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 về phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2021, tầm nhìn đến năm 2050) và 02 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2020 ban hành Quyết định quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt). 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước). 01 Đề án (Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 về ban hành Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025).
 
Cùng với đó, Chi bộ đã tham mưu trình Cục để Cục Quản lý tài nguyên nước chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng, nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; công tác nghiên cứu khoa học; Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp; công tác văn thư lưu trữ, trả lời kiến nghị tổ chức, cá nhân; công tác tiếp nhận hồ sơ cấp phép; công tác tài chính;...
 
Về kết quả công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định về tư tưởng, chính trị, hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, đồng thời nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, là việc tuyên truyền để nhận diện đầy đủ ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
 
Phát huy sức mạnh tập thể của từng cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của đảng và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc trong mọi mặt công tác từ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt thực tế diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời những vấn đề nảy sinh. 
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Chỉ đạo tổ chức cho toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đảng bộ Bộ tổ chức; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 162/CTr-ĐU ngày 20/10/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, nhằm quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong nhiệm kỳ 2019-2022; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Thực hiện chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-ĐU ngày 25/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa và từng năm bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
 
Đồng chí Ngô Chí Hướng cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã bồi dưỡng và hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Đảng ủy Cục ra Nghị quyết và đề nghị Đảng ủy Bộ xem xét quyết định kết nạp đảng đối với 03 quần chúng ưu tú; hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Đảng ủy Cục xem xét quyết định chuyển đảng chính thức đối với 02 đảng viên. Chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên. Hiện nay, Chi bộ đang tiếp tục bồi dưỡng 01 quần chúng là nguồn để phát triển đảng trong thời gian tới.
 
Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; mỗi năm kết nạp 01 đến 02 đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp 03 đến 04 đảng viên mới.
 
Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ cũng như của Cục; tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Cục; công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, sử dụng, luân chuyển, bố trí công tác; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước cho đội ngũ cán bộ.
 
Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực công tác; nắm vững diễn biến tư tưởng đảng viên; phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Chi bộ vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, với nội dung thiết thực, chất lượng;...
 
Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022-2025); đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến trao đổi thảo luận nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ghi nhận và biểu dương các kết quả công tác mà Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 
 
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong hiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Minh Khuyến đề nghị, Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, tổng hợp, tập trung cải tiến áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tổng hợp; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; thực hiện và sử dụng sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện làm việc và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn có liên quan đến cán bộ, công chức đảm bảo chi tiêu đúng mục đích và tiết kiệm. Đồng thời, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của đảng uỷ cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt Nghị quyết Chi bộ đề ra;...
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm, bầu đồng chí Ngô Chí Hướng tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Đặng Minh Cường giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025./.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi