Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Thứ sáu - 12/03/2021 16:50
Quang cảnh buổi họp trực tuyến

Quang cảnh buổi họp trực tuyến

Sáng nay 12/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Phát biểu chủ trì tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà hoan nghênh Tổng cục môi trường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các nội dung rà soát, sớm xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường kèm theo danh mục phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 
 
Để đảm bảo công tác rà soát văn bản phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường hiệu quả và thống nhất, Bộ trưởng đề nghị, Tổng Cục môi trường và Vụ Pháp chế cần giao các nhóm soạn thảo thực hiện rà soát. Đối với từng lĩnh vực, cần chọn ra các vấn đề còn vướng mắc để đưa ra thảo luận, trao đổi chuyên gia nhằm làm rõ những nội hàm khi đưa vào quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.


Quang cảnh buổi họp trực tuyến
 
Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan phục vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, đã phân công các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tổ chức rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường; kết quả rà soát gửi về Tổng cục Môi trường trong tháng 06/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.
 
“Tổng cục đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-TCMT ngày 02/02/2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường, theo đó, đã phân công các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức rà soát văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hiện nay, Tổng cục đang triển khai các kế hoạch nêu trên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng kết quả rà soát văn bản” - Ông Nguyễn Văn Tài cho biết.
 
Về một số kết quả bước đầu rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, ông Tài cho biết, tổng số văn bản đưa vào rà soát có liên quan đến nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường: 65 văn bản, cụ thể: 26 Luật và Bộ Luật; 25 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 11 Thông tư; 02 Thông tư liên tịch.
 
Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, một số quy định của pháp luật hiện hành có nội dung chưa thống nhất hoặc có thể không phù hợp với nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 giao Chính phủ quy định chi tiết tại dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ môi trường, cụ thể: Các quy định về danh mục dự án phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP không còn phù hợp, phải thay đổi; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định đối tượng lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là chưa phù hợp; nội dung xác nhận hoàn thành từng phần chưa gắn với đóng cửa mỏ từng phần. Và các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung quan trắc tự động, vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải; quy định về ký quỹ khai thác khoáng sản; quy định về sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường…
 
Theo ông Nguyễn Văn Tài, để bảo đảm tiến độ, chất lượng của Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay, Tổng cục Môi trường đã phân công các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện đồng thời vừa soạn thảo nội dung nghị định vừa rà soát văn bản quy phạm pháp luật.


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp
 
Tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ được phân công soạn thảo một số nội dung nghị định (Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam) và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng và gửi kết quả rà soát về Tổng cục Môi trường theo phân công của Bộ trưởng tại Quyết định số 413/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia đã báo cáo, đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung được phân công rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường. Cục Biến đổi khí hậu tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu. Các Tổng cục: Quản lý đất đai, Biển và Hải đảo Việt Nam, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Khí tượng Thủy văn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng quản lý của mình có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường; các Cục, Vụ trực thuộc Bộ tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng quản lý của mình có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường.
 
PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện đã thực hiện rà soát các văn bản liên quan và gửi báo cáo chi tiết về Tổng cục Môi trường. “Hiện nay, Viện đang phối hợp với một số tổ chức quốc tế để xây dựng lộ trình thực hiện và cơ chế khuyến khích cấp tín dụng xanh, quy định trái phiếu xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo đó, Viện cũng đề nghị Tổng cục sớm ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể để có những định hướng triển khai những nội dung này trong thời gian tới” - PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ phát biểu.


Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia cuộc họp trực tuyển
 
Đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, rà soát các các nội dung quy định trong pháp luật về tài nguyên nước có liên quan đến nội dung các văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020. Theo đó, có 04 nhóm nội dung và được chia thành 2 cấp là Nghị định và Thông tư liên quan, gồm: Các nội dung quy định về bảo vệ tài nguyên nước; Các nội dung quy định về quy hoạch tài nguyên nước; các nội dung quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước; và các nội dung quy định về cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Trên cơ sở này, Cục đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật về tài nguyên nước liên quan đến quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt (khoản 4 Điều 9 Luật BVMT 2020); Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường (khoản 6 Điều 43 Luật BVMT 2020); đồng thời, đề xuất các quy định cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung đối với pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật về thủy lợi nhằm thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường...
 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng đề nghị, trên cơ sở báo cáo nội dung rà soát của các đơn vị, Tổng cục Môi trường cần tổng hợp, xây dựng báo cáo kèm theo đề xuất những văn bản, xác định nội dung sẽ bãi bỏ, thay thế, kế thừa, sửa đổi… Đặc biệt, đối với những nội dung đã rà soát xong cần báo cáo Lãnh đạo Bộ để xin chủ trương, định hướng hoàn thiện sớm.
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường là rất quan trọng nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 
 
Thứ trưởng đánh giá cao Tổng cục Môi trường trong việc tạo phần mềm cung cấp thông tin nội bộ để phục vụ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật các đơn vị trong Bộ giúp tiết kiệm thời gian, cập nhật tiến độ và phát huy trí tuệ của các đơn vị để cùng nhau thảo luận, chia sẻ thông tin hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.
 
Thứ trưởng chỉ đạo, trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của các đơn vị, Tổng cục Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường. “Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản cần yêu cầu đơn vị phối hợp thuộc Bộ cung cấp thông tin, phân công công việc cụ thể. Trước ngày 17/3, trưởng các nhóm soạn thảo phải gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề còn mới và khó để đưa ra thảo luận vào cuộc họp tiếp theo nhằm xây dựng chính sách phù hợp, khả thi và đi vào cuộc sống” - Thứ trưởng yêu cầu.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 249

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 245


thoi trang cong so Hôm nay : 17868

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 787030

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 63350156

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi