Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm - 24/01/2019 13:59
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4000/QĐ-BTNMT về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, năm 2019 Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp.  Và hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2019, không để nợ đọng VBQPPL; Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.
 
Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách chế độ công chức, công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Siết chặt quản lý tài chính, giám sát chặt chẽ đầu tư công, nguồn vốn vay, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

7 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 
 
Một là, công tác chỉ đạo, điều hành: tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tổ chức các buổi họp báo, hội nghị trực tuyến với tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về tìa nguyên và môi trường; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2019 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả; tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục chỉ đạo các đại phương trong tổ chức thực hiện quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức;…
 
Hai là, cải cách thể chế:  Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công bố danh mục VBQPPL về TN&MT hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực một phần. Công bố hệ thống hóa các VBQPPL giai đoạn 2014-2018; Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ, và phổ biến VBQPPL mới được ban hành trong năm 2018,2019…
 
Ba là, cải cách thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ và các Quyết định của Bộ TN&MT về đẩy mạnh thực hiện việc cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong quá trình xây dựng VBQPPL; Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động về quy định TTHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định TTHC bảo đảm sự cần thiết, hợp lý và hiệu quả; tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả của Văn phòng Tiếp nhận xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực TNMT…
 
 Bốn là, cải cách tổ chức bộ máy: Hoàn thiện bộ máy tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Thực hiện đề án vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp; rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên môi trường.
 
Năm là, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao…
 
Sáu là, cải cách tài chính công: Tổ chức thực hiện, rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn, tài chính, tài sản công đối với các đơn vị thuộc Bộ; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2016 - 2020; điều hành phân bổ, cân đối, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính...
 
Bẩy là, hiện đại hóa hành chính: thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ; đồng thời, xây dựng, triển khai chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ.
 
Để triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ, cần phải đảm bảo kinh phí thực hiện CCHC được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ, của các đơn vị và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao  năng lực và trình độ của cán bộ, công chức, viên chứ làm công tác CCHC ở các đơn vị thuộc Bộ; Mặt khác, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viện chức; tăng cường hợp tác quốc tế để trang thủ sự hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo, chuyển giao công nghệ quản lý; cũng như khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC.
 
 

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi