Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch và Nghị định sửa đổi một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

Thứ hai - 23/04/2018 11:57
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội thảo

Sáng ngày 20/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của các Luật: Đất đai; Bảo vệ môi trường; Khoáng sản; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn, Đa dạng sinh học; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trong những năm qua, cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước, công tác quy hoạch đã đạt được những kết quả to lớn và ngày càng đáp ứng được nhu cầu quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Quy hoạch là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và thực sự là công cụ đắc lực giúp Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xác định tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Quốc hội hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch, có 25 Luật cần phải sửa đổi, bổ sung, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 07 luật cần phải sửa đổi để thống nhất, đồng bộ với Luật quy hoạch, gồm: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trong thời gian qua, Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết sức khẩn trương, tập trung rà soát các quy định của các Luật chuyên ngành, đối chiếu với Phụ lục số 03 của Luật Quy hoạch để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp...; trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị bãi bỏ và đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; trong năm 2018 này, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục rà soát để đề xuất đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

"Để các kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm tính khả thi, đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó đã đề xuất sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện tại các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh về vai trò và sự cần thiết của việc ban hành Nghị định này.

Chính vì vậy, thông qua Hội thảo này, Thứ trưởng mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung 02 dự thảo văn bản nêu trên để có thể sớm trình ban hành, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt nội dung 02 dự thảo 
 
Báo cáo về dự thảo Luật, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 69 điều tại các Luật liên quan đến quy hoạch so với nội dung tại Phụ lục số 03 Luật Quy hoạch liên quan tới các Luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các nhóm nội dung cần phải được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch gồm: Thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; Quy trình lập nhiệm vụ quy hoạch; Trình tự của hoạt động quy hoạch; Xác định nội dung quy hoạch; Công bố, cung cấp thông tin quy hoạch; Trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch.

Về đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đại diện Vụ Pháp chế cũng cho biết, Bộ đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 60%), trong đó bãi bỏ 69 điều kiện, đơn giản hóa 30 điều kiện và bãi bỏ 10 thủ tục hành chính tương ứng.

Đại diện Sở TN&MT TP. Hà Nội phát biểu ý kiến
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về các đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về của các Luật: Đất đai, Bảo vệ môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đa dạng sinh học, Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Về phạm vi điều chỉnh, đa số các đại biểu tán thành với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo. Cụ thể: Phụ lục 03 Luật Quy hoạch đã chỉ ra từng điều, khoản, điểm của các luật có liên quan đến quy hoạch cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp và thống nhất với Luật quy hoạch. Qua rà soát cho thấy, có những điều của luật chuyên ngành, Luật Quy hoạch yêu cầu sửa cả điều, nhưng nội dung liên quan đến quy hoạch chỉ liên quan đến 1 hoặc 2 khoản của điều (ví dụ: đối với Luật đất đai, chỉ sửa điểm a và điểm b khoản 1 Điều 40, điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 41 thay vì phải sửa cả điều như yêu cầu của Luật quy hoạch...). Bên cạnh đó, có những nội dung chỉ yêu cầu sửa 1 khoản của điều, tuy nhiên, các để thống nhất và đồng bộ với các nội dung về quy hoạch tại các điều khác, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất sửa cả điều (ví dụ đối với Luật Bảo vệ môi trường đề xuất sửa cả điều 10 và điều 13 thay vì chỉ sửa một khoản trong điều...). Có những điều Luật qua rà soát cho thấy đã phù hợp với quy định của Luật quy hoạch cũng như Luật chuyên ngành, không nhất thiết phải sửa đổi nội dung này. Do vậy, đề xuất không sửa đổi nội dung này (ví dụ, Điều 42 Luật đất đai liên quan đến trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...).

Ngoài ra, qua rà soát 07 Luật chuyên ngành có liên quan đến quy hoạch, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất sửa thêm một số điều có liên quan đến quy hoạch tại các luật chuyên ngành, cụ thể, đề xuất sửa đổi thêm thêm khoản 10 Điều 141 Luật BVMT liên quan đến trách nhiệm QLNN của BTNMT; sửa đổi Điều 19 Luật Tài nguyên nước liên quan đến nội dung của quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời bổ sung Điều 19a quy định về Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia; sửa đổi thêm 6 điều của Luật Khí tượng thủy văn thay vì chỉ sửa một điều như yêu cầu của Luật quy hoạch... Như vậy, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật có những điểm khác so với yêu cầu sửa đổi theo Phụ lục 3 của Luật quy hoạch.

Toàn cảnh Hội thảo
 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, dự thảo Luật đã bao quát được các nội dung còn thiếu về quy hoạch tại các luật chuyên ngành; các nội dung dự thảo Luật quy định theo hướng, những nội dung nào liên quan đến quy hoạch mà Luật chuyên ngành đang quy định cần phải sửa đổi, bổ sung để thống nhất và đồng bộ với Luật quy hoạch thì sẽ sửa đổi, bổ sung ngay trong dự thảo Luật này (thẩm quyền phê duyệt, nội dung, quy trình, công bố, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch...).

Đối với dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phần lớn đại biểu nhất trí với đề xuất đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước hiệu quả. Trong đó, một số đại biểu cho rằng đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh nhưng vẫn phải bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước; có đại biểu đề nghị phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu, cân nhắc về đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm hay không vì điều kiện này ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường,…
 
Nội dung sửa đổi các điều, khoản, điểm tại các Luật liên quan đến quy hoạch so với nội dung tại Phụ lục số 03 Luật Quy hoạch cụ thể như sau:

- Đối với Luật đất đai: Phụ lục số 03 Luật quy hoạch đề nghị sửa 12 Điều của Luật đất đai có liên quan đến quy hoạch. Về cơ bản, các nội dung được yêu cầu sửa của Luật quy hoạch đã được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chính vì vậy, sẽ có một số điều không sửa cả điều như yêu cầu của Luật quy hoạch mà chỉ sửa một vài khoản có liên quan trực tiếp đến quy hoạch (ví dụ: chỉ sửa điểm a và điểm b khoản 1 Điều 40, điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 41, Điều 43, khoản 1 Điều 44, Điều 45, điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 3 Điều 48). Ngoài ra, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, dự thảo Luật có bổ sung thêm nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia cho thống nhất với Luật đất đai, đồng thời đề nghị không sửa Điều 42 quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vì các nội dung được quy định tại điều này phù hợp với Luật quy hoạch.

- Đối với Luật Bảo vệ môi trường: Phụ lục số 03 Luật quy hoạch đề nghị sửa 13 Điều của Luật bảo vệ môi trường có liên quan đến quy hoạch. Ngoài các nội dung sửa theo yêu cầu Luật quy hoạch, dự thảo Luật đề xuất sửa thêm khoản 10 Điều 141 liên quan đến trách nhiệm QLNN của BTNMT trong việc ”tham gia xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. Đặc biệt, dự thảo đề xuất bỏ Điều 12 của Luật bảo vệ môi trường quy định về rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường. Nội dung này sẽ thực hiện theo Luật Quy hoạch.

- Đối với Luật Khoáng sản: Phụ lục số 03 Luật quy hoạch đề nghị sửa 14 điều của Luật Khoáng sản. Ngoài các nội dung sửa theo yêu cầu Luật quy hoạch, dự thảo đề xuất sửa thêm khoản 1 Điều 9 liên quan đến nguyên tắc và căn cứ lập chiến lược khoáng sản. Đồng thời, Dự thảo Luật đề xuất bỏ Điều 15 Luật khoáng sản  về việc lấy ý kiến và công bố quy hoạch khoáng sản. Nội dung này thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Đối với Luật Tài nguyên nước: Phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có một số điểm khác với Phụ lục số 03 của Luật Quy hoạch. Luật quy hoạch đề nghị sửa 14 điều liên quan đến quy hoạch quy định trong Luật Tài nguyên nước. Để bảo đảm thống nhất và đồng bộ với Luật quy hoạch, Dự thảo Luật đề nghị sửa đổi thêm Điều 19 liên quan đến nội dung của quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bổ sung Điều 19a quy định về Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia.

- Đối với Luật Đa dạng sinh học: Phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật có một số điểm khác với Phụ lục số 03 của Luật Quy hoạch. Luật quy hoạch đề nghị sửa 8 điều liên quan đến quy hoạch quy định trong Luật Đa dạng sinh học. Dự thảo Luật bổ sung thêm khoản 31 Điều 3 liên quan đến giải thích từ ngữ về “quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học” và Điều 9 của Luật Đa dạng sinh học quy định về nội dung chủ yếu của quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Nội dung sửa đổi này để bảo đảm đồng bộ với các nội dung quy hoạch của Luật quy hoạch. Đặc biệt, dự thảo đề xuất bỏ 4 điều (Điều 12, 13, 14 và Điều 15 của Luật đa dạng sinh học) liên quan đến căn cứ, nội dung, việc lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của cấp tỉnh, nội dung này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh quy định trong Luật quy hoạch.

- Đối với Luật Khí tượng thủy văn: Phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có một số điểm khác với Phụ lục số 03 của Luật Quy hoạch. Luật quy hoạch chỉ đề nghị sửa 01 điều (Điều 11) của Luật khí tượng thủy văn.  Dự thảo Luật đề nghị sửa đổi thêm 06 điều (gồm: điểm a khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều 12; điểm b khoản 1 Điều 14; điểm đ khoản 5 Điều 32; điểm a khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 49; điểm d khoản 2 Điều 52).

- Đối với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có một số điểm khác với Phụ lục số 03 của Luật Quy hoạch. Luật quy hoạch đề nghị sửa 7 điều liên quan đến quy hoạch quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Dự thảo Luật đề xuất sửa đổi thêm điểm b khoản 2 Điều 73. Liên quan trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lập, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh.
 

Nguồn tin: Monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2019 << 8/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 63


thoi trang cong so Hôm nay : 60

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 102093

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28487242

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi