Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Sửa đổi Luật tài nguyên nước theo xu hướng phát triển của đất nước

Thứ sáu - 15/10/2021 13:59
​Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến

​Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến

Qua gần 9 năm thực hiện, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Việc chấp hành quy định của Luật và nhận thức của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng phát triển của đất nước, xu hướng hội nhập quốc tế, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và giải quyết những thách thức trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước đòi hỏi pháp luật về tài nguyên nước và một số luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước cần thiết phải sớm được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí xung quanh vấn đề này.
 
PV: Ông đánh giá như thế nào về thực tiễn việc thi hành Luật TNN năm 2012 trong thời gian qua? 
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến: Luật TNN hiện hành được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2013, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý TNN ở nước ta. 
 
Kể từ khi Luật được ban hành đã phát huy hiệu lực, hiệu quả về nhiều mặt, tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, toàn diện trong quản lý, bảo vệ TNN trên phạm vi cả nước góp phần phát triển KT-XH, tạo nguồn thu hàng năm cho ngân sách khoảng 10 nghìn tỷ. Tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng phát triển của đất nước, xu hướng hội nhập quốc tế, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và giải quyết những thách thức trong quản lý khai thác bảo vê tài nguyên nước như sử dụng nước lãng phí, kém hiệu quả; suy thoái, cạn kiệt tài nguyên nước; công tác quản lý còn chồng chéo, nguồn thu cho ngân sách từ khai thác, sử dụng nước còn thấp; an ninh tài nguyên nước quốc gia đang bị đe dọa, đồng thời TNN đang chịu tác động mạnh mẽ của BĐKH;... Để giải quyết những thách thức này, việc sửa đổi bổ sung Luật TNN là cần thiết tạo ra chính sách phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, nâng cao giá trị của nước, tăng nguồn thu cho ngân sách, thu hút doanh nghiệp tham gia bảo vệ tài nguyên nước, khôi phục dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt để trả lại giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị cảnh quan môi trường của các dòng sông trên cơ sở quản lý thống nhất, toàn diện về tài nguyên nước được quy định tại luật TNN sửa đổi.


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến
 
PV: Vậy, cụ thể những tồn tại trong hệ thống pháp luật về TNN ở Việt Nam là gì, thưa ông?
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai Luật tài nguyên nước 2012 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với thực tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hiệu lực, tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật TNN, cụ thể:
 
Một số quy định của pháp luật TNN cần phải được cập nhật, bổ sung để đảm bảo quản lý thống nhất, hiện tại một dòng sông có quá nhiều luật, nhiều cơ quan quản lý. Ngoài ra, thể chế, chính sách hiện nay chưa được tích hợp các quy định về quản lý nước trong một bộ luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về TNN. Điều này gây chồng chéo trong quản lý, phân định thẩm quyền, trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nguồn nước, quản lý hoạt động khai thác, quản lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải,…
 
Vấn đề bảo đảm an ninh TNN quốc gia chưa được quy định trong Luật trong bối cảnh TNN của nước ta đang phải chịu nhiều thách thức như: Nguồn nước mặt phụ thuộc nhiều vào lượng nước từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào; phân bố nước không đều theo không gian, thời gian; tác động của biến đổi khí hậu; suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; mâu thuẫn sử dụng nước trên lưu vực sông; khả năng tiếp cận nước sạch an toàn chưa cao; hiệu quả sử dụng nước thấp,… Đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh nước cho sinh hoạt đã và đang là vấn đề lớn cần phải có các cơ chế, chính sách đồng bộ để giải quyết, nâng cao tính chủ động về nguồn nước và bảo đảm an toàn cấp nước cho sinh hoạt và nhu cầu thiết yếu của nhân dân ở mức cao nhất trong mọi tình huống.
 
Chưa có cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi, hấp dẫn khuyến khích các nguồn lực xã hội (nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ) của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương như hoạt động quan trắc TNN; phục hồi các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; thẩm định các dịch vụ công; các hoạt động bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, khôi phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy. Điều này dẫn đến việc thực thi các chính sách, pháp luật còn chậm, kém hiệu quả, hiệu lực, thiếu đồng bộ và gây áp lực rất lớn lên ngân sách nhà nước.
 
Chưa có chính sách, quy định cụ thể nhằm tính toán đầy đủ giá trị của TNN, dẫn đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa tính toán đủ giá thành sản phẩm, chưa xác định chính xác hiệu quả sử dụng nước, dẫn đến việc tính thiếu, thu không đủ dẫn đến việc sử dụng nước không tiết kiệm, thất thoát, lãng phí nước, gây thất thu ngân sách nhà nước và triệt tiêu động lực phát triển, không kêu gọi được việc xã hội hóa trong ngành nước, nhất là cấp nước cho nông nghiệp.
 
Chưa có chính sách cụ thể, rõ ràng về sử dụng và phân bổ nguồn thu cho hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy, dẫn đến không thúc đẩy phát triền kinh tế các vùng miền, đặc biệt là không bố trí đầy đủ kinh phí hoặc nhiều địa phương không có quỹ đất để trồng rừng thay thế đã giảm giảm ý nghĩa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, sử dụng tiền chưa thực sự đúng mục tiêu dẫn đến giảm động lực tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ, phát triển rừng và các hoạt động tạo nguồn sinh thuỷ.


 
PV: Dự thảo Luật sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định như thế nào đối với mỗi vấn đề còn tồn tại, thưa ông?
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến: 
 
Luật tài nguyên nước sửa đổi lần này sẽ hướng tới một số chính sách lớn, gồm:
 
Xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước, đặc biệt là việc phục hồi các dòng sông suy thoái, cạn kiệt dòi hỏi phải chi ngân sách lớn, trong khi việc phục hồi các dòng sông hoàn toàn có thể thực hiện theo hình thức đối tác công tư đảm bảo lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp.
 
Tăng nguồn thu cho ngân sách trên cơ sở “nước là tài sản công” được quy định tại Hiến pháp, tài sản này phải được tính đúng, tính đủ giá trị của nó, sử dụng tài sản nhà nước phải trả tiền, trả đúng trả đủ.
 
Khái niệm về an ninh tài nguyên nước, hoạt động để đảm bảo an ninh tài nguyên nước cũng sẽ được bổ sung trong Luật sửa đổi này.
 
Đối với việc bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy, bổ sung các quy định cụ thể đối với hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy và phát triển nguồn nước, trong đó có cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong bảo vệ phát triển nguồn sinh thủy. Bổ sung các quy định cụ thể đối với hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy và phát triển nguồn nước. Đề xuất các giải pháp công trình “kho chứa nước” để tích trữ nước nhằm điều hòa nguồn nước giữa các mùa; bảo vệ và phục hồi thảm thực vật, đặc biệt là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển nhằm tăng khả năng tích trữ nước, giảm thiểu lũ lụt về mùa mưa, tăng nguồn sinh thủy về mùa khô.
 
Dự thảo Luật sửa đổi sẽ quy định rõ hơn các biện pháp, chế tài trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đối với các hoạt động khai thác, sử dụng nước. Bổ sung quy định về sử dụng nước hướng đến tiết kiệm nước trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước.
 
Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN, Dự thảo Luật sửa đổi sẽ sửa đổi, bổ sung theo hướng tách bạch quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong khai thác TNN và sử dụng TNN.
 
Về phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo, Dự thảo Luật sửa đổi sẽ bổ sung quy định chi tiết về quản lý đào, san lấp ao, hồ chứa nước. Bổ sung quy định, nguyên tắc việc áp dụng các biện pháp thu gom nước mưa, giảm ngập lụt ở các khu đô thị, khu tập trung dân cư;…
 
PV: Xin cám ơn Phó Cục trưởng!

Tác giả bài viết: DWRM

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2021 << 6/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 54


thoi trang cong so Hôm nay : 22068

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 608285

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 38439991

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi