Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 20/11/2017 17:47
Hình ảnh minh họa. Nguồn Báo TNMT

Hình ảnh minh họa. Nguồn Báo TNMT

Ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTNMT về việc tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành tài nguyên và môi trường đã luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên và cấp bách; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là của những tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến công tác CCHC, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cụ thể như: Hệ thống tổ chức bộ máy liên tục được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác xây dựng thể chế được tăng cường và hoàn thiện; thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được đẩy mạnh thực hiện theo hướng hiện đại; phương thức, lề lối làm việc được đổi mới, nâng cao chất lượng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được đẩy mạnh.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức về CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đầy đủ, toàn diện dẫn đến công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, chưa hiệu quả; quyết tâm đổi mới, sự quan tâm đầy đủ, toàn diện và công tác chỉ đạo, điều hành của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp còn hạn chế; chỉ số CCHC (PAR INDEX) những năm gần đây mặc dù đã được cải thiện nhưng không được ổn định, thậm chí năm 2016 còn bị tụt hạng; công tác xây dựng thể chế vẫn còn tình trạng chậm ban hành, nợ đọng; một số TTHC nội bộ rườm rà, thời gian xử lý chưa được rút ngắn; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao; sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT và giữa các đơn vị này với nhau trong giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường chưa được thường xuyên, thực chất và hiệu quả chưa cao.

Do vậy, để tăng cường hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch CCHC của Chính phủ và của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT yêu cầu toàn ngành tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách CCHC tại cơ quan.

Hai là, tập trung xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện rà soát, tổ chức kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thể thức kỹ thuật trình bày và tuân thủ các quy định về ban hành VBQPPL.

Ba là, rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu quả của các TTHC nội bộ, trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các TTHC nội bộ rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí ngân sách nhà nước, tăng hiệu quả giải quyết công việc gắn liền với việc xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ và địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo khắc phục sự chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị…

Năm là, tiếp tục triển khai xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, nhân sự của các đơn vị sự nghiệp…

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2020; Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;…

Bẩy là, tích cực tuyên truyền và tăng cường hoạt động có hiệu quả của các đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, về ô nhiễm môi trường và các hoạt động quản lý nhà nước khác về tài nguyên và môi trường, nhằm tạo kênh liên lạc thuận tiện cho người dân, tổ chức đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành.

Tám là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động của cơ quan hành chính; sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị như: phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; thư điện tử công vụ…; tăng cường trao đổi thông tin, nhận văn bản khép kín trên môi trường mạng điện tử; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo mọi điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Chín là, tiếp tục việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để bảo đảm hoạt động có hiệu quả tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm 2017; xây dựng kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Mười là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, về sử dụng thời gian làm việc, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong toàn ngành; …

Về tổ chức thực hiện, Chỉ thị yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Bộ; tổ chức thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện nhiệm vụ CCHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; bổ sung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, coi đây là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý, giải quyết nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp đúng thời hạn quy định và không bỏ sót nhiệm vụ;… chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng tham mưu và triển khai công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện CCHC theo quy định;…
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2018 << 4/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


thoi trang cong so Hôm nay : 3829

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 175099

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 23187612

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi