Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Đà Nẵng: Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Thứ tư - 31/08/2022 15:43
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoan đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngâm, tháo khô mỏ... để sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Chú trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất tại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, các khu, cụm công nghiệp, các khu vực nước dưới đất có nguy cơ bị cạn kiệt, ô nhiễm, xâm nhập mặn và các khu vực có nguy cơ bị sụt lún đất; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho các bên liên quan để thực hiện tốt nguyên tắc bảo vệ nước dưới đất, lấy phòng ngừa làm chính, gắn với khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước dưới đất và bảo vệ nguồn nước mặt, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. 
 
Các nội dung thực hiện chính của Kế hoạch gồm: thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào khác có liên quan đến nước dưới đất; xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
 
UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, các thủ tục hành chính đã ban hành hoặc công bố có liên quan đến quản lý và bảo vệ nước dưới đất để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế bảo đảm phù hợp với Luật Tài nguyên nước và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Triển khai phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, phân loại và lập danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp. Trên cơ sở danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã thông báo tới chủ giếng để thi công trám lấp giếng theo quy định. Đối với trường hợp giếng phải trám lấp trong danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp mà không xác định được chủ giếng thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thi công trám lấp theo quy định.


Kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất (Ảnh minh họa)
 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ. Tăng cường kiềm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định về quản lý và bảo vệ nước dưới đất đến doanh nghiệp và địa phương nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định về bảo vệ nước dưới đất, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tốt các phương án đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất; đôn đốc các đơn vị cấp nước sinh hoạt nông thôn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi quy mô gia đình, nhỏ lẻ thực hiện tốt các biện pháp chống ô nhiễm các tầng chứa nước dưới đất do hoá chất bảo vệ thực vật và chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.
 
Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các phương án để đảm bảo cung cấp nước từ mạng lưới công trình nước sạch đô thị cho các tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép khai thác nước dưới đất trong phạm vi quản lý. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân các hoạt động khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, xử lý nền móng công trình và các hoạt động khoan, đào khác trong xây dựng có liên quan đến nước dưới đất phải có phương án bảo vệ nước dưới đất đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đề xuất, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước từ nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn khác theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước (không thuộc các trưòng hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép theo quy định của Luật Tài nguyên nước) lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước khi quyết định việc đầu tư.
 
Đối với các dự án xây dựng hồ chứa trên sông, suối, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan như quy hoạch tài nguyên nước, các hạng mục công trình để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu, sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu, sử dụng dung tích chết của hồ chứa trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, bảo đảm sự di cư của các loài cá, sự đi lại của phương tiện vận tải thủy đối với các đoạn sông, suối có hoạt động vận tải thủy, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đề xuất, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước và các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo đúng quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành bộ đơn giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố, phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên do Bộ Tài chính ban hành; tham mưu chế độ sử dụng, phân bổ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ưu tiên sử dụng để bảo đảm cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác nước và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước.
 
Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, các đơn vị có liên quan, công an các quận, huyện, xã, phường tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phát hiện kịp thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh, doanh vi phạm pháp luật về tài nguyên nước. Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ nước dưới đất, hạn chế khai thác nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất tại các các khu, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao.
 
UBND thành phố đề nghị Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất. Kịp thời phản ánh các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm quản lý, bảo vệ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.
 
UBND các quận, huyện, xã, phường có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ nước dưới đất đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn có các hoạt động khoan, đào, nhất là đối với hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm đò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ theo quy định tại Thông tư sỏ 75/2017/TT-BTNMT ngày 29-12-2017;  tổ chức điều tra, thống kê các giếng khoan, giếng đào đang sử dụng và các giếng không sử dụng; đối với các giếng không sử dụng, yêu cầu chủ quản lý giếng phải thực hiện trám lấp theo quy định để bảo vệ tầng chứa nước; định kỳ gửi báo cáo tổng hợp về Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thống kê và trám lấp giếng theo quy định. Mặt khác, tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưói đất theo Phương án được UBND thành phố phê duyệt.

Chi tiết Kế hoạch số 155/KH-UBND xin mới xem Tại đây


 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi