Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Thanh Hóa: Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

Thứ năm - 21/12/2017 16:50
Nguồn internet

Nguồn internet

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa đã có Báo cáo số 6540/STNMT-TNN gửi Cục Quản lý tài nguyên nước kết quả tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2017.

Theo đó, trong năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 3565/STNMT-TNN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa do có sự thay đổi về mức phí, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 9/12/2016. 

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 1843/BTNMT-TCMT ngày 19/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý các nguồn thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp Quản lý, bảo vệ nguồn nước và môi trường lưu vực sông Mã, sông Bưởi vùng giáp ranh giữa tỉnh Thanh Hóa, Sơn La và Hòa Bình. 

Đồng thời, trong năm 2017,  Sở TN&MT tỉnh Sở đã tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Trong năm 2017, Sở đã thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp 119 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (tính đến thời điểm lập báo cáo), trong đó có 60 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 25 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 31 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và 03 giấy phép thăm dò nước dưới đất. Ngoài ra, không có trường hợp nào Giấy phép bị thu hồi. Cũng trong năm 2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 và thủy điện Cẩm Thủy 1, tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015.

Về tình hình thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước, điều tra cơ bản tài nguyên nước, Sở đã thực hiện Quyết định 3635/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa”. Thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước, Sở đã có Công văn số 3186/STNMT-TNN ngày 14/7/2016 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện công tác đo triều - mặn định kỳ hàng năm trên hệ thống sông Mã, sông Yên và sông Bạng. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ thống kê danh mục các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 1843/BTNMT-TCMT ngày 19/04/2017.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, thực hiện Chương trình phối hợp với các cơ quan Báo chí và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2017, Sở đã giao Phòng Tài nguyên nước định kỳ phối hợp cung cấp thông tin để thực hiện các chuyên mục, bản tin về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước. Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 16/03/2017 của Giám đốc Sở về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, Sở đã triển khai xây dựng Tập bài giảng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ trì, tổ chức 04 đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho gần 1.400 cán bộ của 635 xã, phường trên 27 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, xã và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra đối với 40 tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện các yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 3649/KL-BTNMT ngày 29/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức kiểm tra hiện trạng hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh; Kiểm tra hiện trường, đánh giá chất lượng nước thải và nguồn tiếp nhận, làm cơ sở giải quyết đề nghị xin xả nước thải vào nguồn nước để phục vụ cho niên vụ sản xuất mới của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa, Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn;...

Về công tác tổng hợp kết quả phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Sở đã tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện theo quy định. Theo đó, có 162 chủ giấy phép khai thác tài nguyên nước được Chủ tịch UBND tỉnh cấp phép khai thác trước ngày 01/09/2017 (gồm 46 giấy phép khai thác nước mặt và 116 giấy phép khai thác nước ngầm). Ngày 24/10/2017, Sở đã có Công văn số 5863/CV-STNMT thông báo, hướng dẫn cho các chủ giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thực hiện việc kê khai thông tin và nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước về Sở để tổ chức thẩm định, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Hiện đã có trên 30 chủ giấy phép thực hiện việc kê khai thông tin và nộp hồ sơ về Sở theo quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các hồ sơ có nhiều mục đích sử dụng và lưu lượng khai thác lớn tại Công văn số 6383/STNMT-TCKH ngày 15/11/2017.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương dự án “Lập, công bố Danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh”. Trên cơ sở Đề cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ và ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành có liên quan, ngày 18/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sổ 202/QĐ- UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. 

Bên cạnh các kết quả nêu trên, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Cán bộ, công chức làm công tác quản lý tài nguyên nước ở cấp huyện, xã đa phần là kiêm nhiệm; Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài nguyên nước ở cơ sở còn chưa thường xuyên; một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ý thức chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước chưa tốt. Công tác đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chưa được UBND cấp huyện, xã quan tâm thực hiện. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước còn hạn chế so với nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2017 << 9/2018 >> 2019
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 86

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 80


thoi trang cong so Hôm nay : 5081

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 339277

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 21407171

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi