Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Triển khai Luật tài nguyên nước 2012: Những bước tiến mới trong bảo vệ và khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thứ ba - 14/09/2021 10:10
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo cho biết, sau hơn 8 năm triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngày càng đi vào nề nếp hơn, góp phần đáng kể đối với công tác bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
 
Triển khai Luật tài nguyên nước năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ các sở, ngành liên quan của cấp tỉnh, cán bộ Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã và các cơ sở hành nghề khoan nước dưới đất và các doanh nghiệp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Tính đến nay, Sở TN&MT đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền với 39 đợt cho hơn 4.076 cơ quan, đơn vị tham dự. Qua các đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước.


 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định, quản lý theo thẩm quyền gồm 01 chỉ thị, 08 quyết định, 02 Nghị quyết và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý - Bình Thuận”; Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức thu, chế đô ̣thu, nôp, quản lý và sử dụng phí ̣ thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt);… 
 
Hàng năm,  UBND tỉnh Bình Thuận đều bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án liên quan đến Luật tài nguyên nước quy định nhằm làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này tại địa phương, cụ thể từ năm 2012 đến nay đã phê duyệt được 12 nhiệm vụ, dự án; hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai 06 dự án về tài nguyên nước. Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng như: Báo cáo đánh giá đặc điểm địa chất thủy văn và hiện trạng khai thác nước ngầm tỉnh Bình Thuận; ngoài ra, còn có tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên nước dưới đất của tỉnh (Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000; Báo cáo kết quả biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000) do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung bàn giao. 
 
Việc tổ chức lập, công bố, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước đã được triển khai mạnh mẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kết quả thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 và Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 27/11/2018. Riêng đối với Phương án Quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh đang được tích hợp vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch năm 2017. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, như: Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng biến đổi khí hậu; điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sinh hoạt đô thị, nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng biến đổi khí hậu. 
 
 
Nhằm ngăn chặn, hạn chế lan rộng vùng ô nhiễm, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên duy trì công tác quan trắc chất lượng nguồn nước mặt, nước biển ven bờ để giám sát, theo dõi và kịp thời diễn biến chất lượng nước nhằm có giải pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời để không xảy ra ô nhiễm. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.
 
Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nước trong hoạt động khai thác tuyển quặng sa khoáng titan, nhất là không sử dụng nước dưới đất trong vùng quy hoạch để phục vụ khai thác, tuyển quặng sa khoáng titan theo Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận mà phải bảo vệ nguồn nước này để ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở TN&MT theo dõi, giám sát các đơn vị khai thác titan thực hiện quan trắc theo hướng dẫn tại Công văn số 216/BTNMT-TNN ngày 15/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong hoạt động khai thác titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổ chức định kỳ hàng tháng giám sát quan trắc chất lượng nước, mực nước của các đơn vị khai thác titan và thường xuyên báo cáo kết quả giám sát cho Cục Quản lý tài nguyên nước để theo dõi, phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên nước sau khi có kết quả quan trắc chất lượng nước, mực nước của mỗi đợt. Hàng năm đều có tổ chức lấy mẫu phân tích đối chứng trong quá trình theo dõi, giám sát chất lượng nước của đơn vị khai thác titan.
 
Hiện nay, Sở TN&MT tỉnh đang triển khai Dự án “Lập danh mục nguồn nước và thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước”, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2021. Đồng thời, Sở cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2022.
 
Để bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt phục vụ cấp nước cho nhân dân và cảnh báo hiện tượng bất thường về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt (nếu có), Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động xả thải vào nguồn nước để đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quy định, văn bản hướng dẫn về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đồng thời bố trí kinh phí, xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt bằng việc triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đối với nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước sinh hoạt, mô hình tưới tiết kiệm... ứng dụng vào thực tiễn, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững.
 
Tính đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp được 993 giấy phép tài nguyên nước, trong đó có 08 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 35 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 698 giấy phép khai thác nước dưới đất; 59 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 193 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
 
Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt tại 219 Quyết định là 189.940 triệu đồng, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 05 Quyết định với tổng số tiền 174.325 triệu đồng và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 214 Quyết định với số tiền 15.615 triệu đồng. Việc thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính về tài nguyên nước được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định, điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh phù hợp theo Luật thuế tài nguyên năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 và Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020).
 
Đến nay, số cuộc thanh tra, cuộc kiểm tra việc thi hành các quy định của Luật đã thực hiện theo kế hoạch và đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức gồm 41 cuộc thanh tra, kiểm tra. Với số tiền xử phạt vi phạm hành chính qua từng năm: Trước năm 2013 là 68.250.000 đồng, Năm 2013 là 3.300.000 đồng, Năm 2014 là 2.000.000 đồng, Năm 2015 là 1.307.200.000 đồng, Năm 2016 là 340.000.000 đồng, Năm 2018 là 40.000.000 đồng, Năm 2019 là 1.040.000.000 đồng, Năm 2020: 40.000.000 đồng; với tổng số tiền là 2.840.750.000 đồng. Các sai phạm phổ biến, điển hình trong quá trình thi hành các quy định của Luật tài nguyên nước tập trung chủ yếu ở các hành vi sau: chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định của nội dung giấy phép; khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép,...
 
Trong những năm qua, Bình Thuận là tỉnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước. Vì vậy, tỉnh luôn chủ động ứng phó, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt cho người dân đặc biệt vào mùa khô hạn hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra thiếu nước bằng việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án cấp nước sinh hoạt, nước sạch. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở TN&MT tiếp nhận và bàn giao 15 giếng khoan thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” từ Liên Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Trung cho Ủy ban nhân dân các huyện có giếng khoan quản lý và sử dụng khi có thiên tai, hạn hán hoặc có nhu cầu sử dụng nguồn nước.
 
Bình Thuận luôn quan tâm đầu tư hạ tầng lớn, quan trọng, đảm bảo điều hòa, phân phối nguồn nước cho sự phát triển lâu dài. Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước thông qua việc sử dụng kết quả của Đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Théo đó, đã có hơn 200 doanh nghiệp đã ứng dụng kết quả của đề tài, các doanh nghiệp đã truy cập để báo cáo kịp thời tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước cho cơ quan quản lý. Giúp việc quản lý trở nên đơn giản, nhanh chóng, có hệ thống và khoa học hơn, công tác theo dõi, giám sát các cơ sở được cấp phép xuyên suốt hơn thông qua các báo cáo. Xác lập thông tin báo cáo từ các đối tượng khai thác, xả thải trên mạng internet, giúp trong việc tổng hợp, báo cáo thống kê được chính xác và góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước. 
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Thuận, sau hơn 8 năm triển khai Luật tài nguyên nước 2012 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật cho thấy, các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đã tạo ra được một khung pháp lý cho các hoạt động khai thác, sử dụng cũng như bảo vệ tài nguyên nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong thực tế cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung. Do đó, cần sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp và đồng bộ, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
 
UBND tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị Bộ TN&MT cần đẩy nhanh việc tổng điều tra cơ bản về tài nguyên nước, kiểm kê tài nguyên nước, dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước, nhất là tại các địa phương vùng khô hạn, hạn chế về tài nguyên nước. Cần có các quy định khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển tài nguyên nước và các dịch vụ về nước (điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình điều tiết nước, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nước) theo phương thức xã hội hóa. Mặt khác, cần quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sở hữu công trình tài nguyên nước hoặc thực hiện các dịch vụ về nước. Đồng thời, cần phải rà soát lại toàn bộ pháp luật liên quan đến cấp nước sinh hoạt cho người dân để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối, bảo đảm an ninh trong việc cấp nước sinh hoạt.
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý tài nguyên nước giữa trung ương và địa phương; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các biện pháp sự dụng nước tiết kiệm hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư; tăng cường đầu tư cho lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Theo đó tài nguyên nước cần được nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò là nguồn vốn, đầu vào của nền kinh tế, là tài sản quốc gia có hạn, phải được khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; coi việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nước là một trong những thước đo đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế...
 

Tác giả bài viết: DWRM

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 33


thoi trang cong so Hôm nay : 4565

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 395837

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 37582689

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi