Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ DỰ BÁO NGUY CƠ HẠ THẤP MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ XÂM NHẬP MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

Thứ sáu - 28/12/2018 16:26
Mới đây, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thông báo kết quả dự báo nguy cơ hạ thấp mực nước dưới đất và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp mực nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tầng chứa nước Pleistocen trên (qp3)

Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp giai đoạn 2018 đến 2023 cho thấy như sau:

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,3 – 0,5 m/năm): chủ yếu tập trung ở tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 phần tỉnh Vĩnh Long với diện tích là 823 km2, chiếm 2,13% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,2÷0,3m/năm): với diện tích là 5.156 km2 chiếm 13,36% diện tích TCN, tập trung chủ yếu ở tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,1÷0,2m/năm) chiếm diện tích là 12.058 km2 chiếm 31,25% diện tích TCN tập trung ở một số tỉnh, thành phố: Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau.

- Vùng dâng và vùng có tốc độ hạ thấp mực nước ít thay đổi (<0,1 m/năm): phân bố hầu hết các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long với diện tích là 20.552 km2 chiếm 53,26% diện tích TCN.

Tầng chứa nước Pleistocene giữa trên (qp2-3)

Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp giai đoạn 2018 đến 2023 cho thấy như sau:

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,3 – 0,5 m/năm): chủ yếu tập trung ở TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và 1 phần ven biển Bạc Liêu, với diện tích là 2.260 km2, chiếm 5,86% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,2 – 0,3 m/năm): chủ yếu tập trung ở tỉnh Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Bạc Liêu chiếm diện tích là 4.575 km2 chiếm 11,86% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,1 – 0,2 m/năm): phân bố hầu khắp các tỉnh, thành phố với diện tích là 17.370 km2 chiếm 45,01% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước ít thay đổi (<0,1 m/năm): phân bố rộng ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau với diện tích là 14.383 km2 chiếm 37,27% diện tích TCN.

Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1)

Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp giai đoạn 2018 đến 2023 cho thấy như sau:

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,3 – 0,5 m/năm): chủ yếu tập trung ở tỉnh Long An với diện tích là 298 km2 chiếm 0,77% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,2 – 0,3 m/năm): phân bố ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, một phần nhỏ ở Kiên Giang và Bến Tre với diện tích là 2.441 km2 chiếm 6,33% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,1 – 0,2 m/năm): Phân bố khá rộng gồm các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bến Tre với diện tích là 17.198 km2 chiếm 44,57% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước ít thay đổi (<0,1 m/năm): phân bố ở các dải ven biển phía Tây và Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu và Cà Mau chiếm diện tích là 18.651 km2 chiếm 48,33% diện tích TCN.

Tầng chứa nước Pliocen giữa (n22)

Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp giai đoạn 2018 đến 2023 cho thấy như sau:

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (> 0,5m/năm): Phân bố ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ và 1 phần ở Tiền Giang, Trà Vinh, khu vực phía Đông Nam tỉnh An Giang, với diện tích nhỏ 3.132 km2 chiếm 7,89% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,3 – 0,5 m/năm): Chủ yếu tập trung ở tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, với diện tích là 8.641 km2 chiếm 21,77% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,2 – 0,3 m/năm): Phân bố rộng khắp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích là 12.196 km2 chiếm 30,74% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,1 – 0,2 m/năm): phân bố tập trung ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau với diện tích là 8.826 km2 chiếm 22,24% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước ít thay đổi (<0,1 m/năm): phân bốnhỏ, rải rác ở các vùng Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang với diện tích là 2.853 km2 chiếm 7,19% diện tích TCN.

Tầng chứa nước Pliocen dưới (n21)

Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp giai đoạn 2018 đến 2023 cho thấy như sau: - Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước rất mạnh (> 0,5m/năm): phân bố rộng, tập trung ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng với diện tích là 11.448 km2 chiếm 29,67% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước mạnh (0,3 – 0,5 m/năm): chủ yếu tập trung ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu với diện tích là 12.741 km2 chiếm 33,02% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước vừa (0,2 – 0,3 m/năm): chủ yếu tập trung ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre với diện tích là 4.481 km2 chiếm 11,61% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước yếu (0,1 – 0,2 m/năm): phân bố chủ yếu tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và diện hẹp ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và Đồng Tháp với diện tích là 4.955km2 chiếm 12,84% diện tích TCN.

- Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước ít thay đổi (<0,1 m/năm): phân bố dải nhỏ hẹp khu vực tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau với diện tích là 324 km2 chiếm 0,84% diện tích TCN.

Kết quả dự báo nguy cơ xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tầng chứa nước Pleistocen trên (qp3)

Kết quả dự báo bằng mô hình dịch chuyển vật chất tới năm 2023 cho thấy vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn chiếm 4,18% (350km2) diện tích vùng phân bố nước nhạt hiện tại (8.371 km2), tập trung chủ yếu ở các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Long An và một phần nhỏ ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang và Bạc Liêu.

Tầng chứa nước Pleistocene giữa trên (qp2-3)

Kết quả dự báo bằng mô hình dịch chuyển vật chất tới năm 2023 cho thấy vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn chiếm 1,0% (164km2) diện tích vùng phân bố nước nhạt hiện tại (16.276km2), tập trung chủ yếu ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long An.

Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1)

Kết quả dự báo bằng mô hình dịch chuyển vật chất tới năm 2023 cho thấy vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn chiếm 1,36% (186 km2) diện tích vùng phân bố nước nhạt hiện tại (13.655 km2), tập trung chủ yếu ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang và 1 phần nhỏ các tỉnh Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang.

Tầng chứa nước Pliocen giữa (n22)

Kết quả dự báo bằng mô hình tới năm 2023 cho thấy diện tích vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn chiếm 5,78% (894km2) diện tích vùng phân bố nước nhạt (15.491km2) tập trung ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, Long An, Kiêng Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Càu Mau.

Tầng chứa nước Pliocen dưới (n21)

Kết quả dự báo bằng Kết quả dự báo bằng mô hình tới năm 2023 cho thấy chỉ có một diện tích rất nhỏ vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn chiếm 5,5% (1.032 km2) diện tích vùng phân bố nước nhạt (18.516 km2) tập trung ở các tỉnh Long An, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Càu Mau.

CHI TIẾT KẾT QUẢ DỰ BÁO NGUY CƠ HẠ THẤP MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ XÂM NHẬP MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2019 << 9/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 30


thoi trang cong so Hôm nay : 6643

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 254720

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28980176

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi