Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 1 NĂM 2023

Thứ hai - 30/01/2023 15:30
Lưu vực sông Cửu Long là một trong các lưu vực sông lớn của Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha. Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 245 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 20/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/35 công trình mực nước hạ và 4/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 2,27m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (Q618020). 

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,19m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -18,29m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 01 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 29/36 công trình mực nước hạ, 5/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An; huyện Châu Phú - tỉnh An Giang; TP.Long Xuyên - tỉnh An Giang; huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau; huyện Phước Long - tỉnh Bạc Liêu.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 29/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/37 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Q614030). 

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,45m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,99m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 01 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 27/37 công trình mực nước hạ, 8/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/37 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh; huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang; huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh; TP.Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau, huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 27/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/31 công trình mực nước hạ và 1/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,95m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Q614040) và giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q21402ZM1). 

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,28m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,2m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 01 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 22/31 công trình mực nước hạ, 9/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp; Tp Cà Mau - tỉnh Cà Mau; huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang; TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; TP.Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng; TX Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp; huyện Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/33 công trình mực nước hạ và 2/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,81m tại TT BaTri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q21904T) và giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1).

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,68m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,45m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 01 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 25/33 công trình mực nước hạ, 7/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/33 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An; TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; TP.Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng; TP Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu; huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ; huyện Thanh Trị - tỉnh Sóc Trăng; huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Măng Thít - tỉnh Vĩnh Long.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 21/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 5/28 công trình mực nước dâng và 2/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Q606060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Q206040M1). 

Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,32m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -23,9m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 01 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 17/28 công trình mực nước hạ, 10/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/28 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau - tỉnh Cà Mau; TP.Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu; TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; huyện Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ; huyện Thanh Trị - tỉnh Sóc Trăng; huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 1 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 228

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 217


thoi trang cong so Hôm nay : 19262

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 788424

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 63351550

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi