Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 10 NĂM 2022

Thứ ba - 25/10/2022 14:45
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha.

Lưu vực sông bao gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 4.975.661m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 7.218.972m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 7.135.305m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 10.128.854m3 /ngày và tầng chứa nước n2 1 là 8.563.299m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 18/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/35 công trình mực nước dâng và 5/35 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q407020M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). 

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,22m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -14,31m tại Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 10 so với mực nước thực đo tháng 9 có xu thế dâng, có 22/36 công trình mực nước dâng, 11/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/36 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu . 

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 15/37 công trình mực nước dâng và 5/37 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q21702Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q598020M1). 

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,38m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,99m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 10 so với mực nước thực đo tháng 9 có xu thế dâng, có 20/37 công trình mực nước dâng, 14/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/37 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/31 công trình mực nước dâng và 5/31 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q40903AM1). 

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,52m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,59m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 10 so với mực nước thực đo tháng 9 có xu thế dâng, có 20/31 công trình mực nước dâng, 10/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/31 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/33 công trình mực nước dâng và 2/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và giá trị hạ thấp nhất là 1,81m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804T). 

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,75m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,83m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 10 so với mực nước thực đo tháng 9 có xu thế dâng, có 18/33 công trình mực nước dâng, 13/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/33 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 14/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/28 công trình mực nước dâng và 6/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q219040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060). 

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,32m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,06m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 10 so với mực nước thực đo tháng 9 có xu thế dâng, có 14/28 công trình mực nước dâng, 9/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/28 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 10 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 219

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 205


thoi trang cong so Hôm nay : 55713

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 894612

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 63457738

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi