Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 12 NĂM 2022

Thứ ba - 27/12/2022 09:07
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha.

Lưu vực sông bao gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 4.975.661m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 7.218.972m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 7.135.305m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 10.128.854m3 /ngày và tầng chứa nước n2 1 là 8.563.299m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 7/35 công trình mực nước hạ và 5/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,96m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C) và giá trị dâng cao nhất là 3,34m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,1m tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (Q408020) và sâu nhất là -15,83m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế hạ, có 18/36 công trình mực nước hạ, 12/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang .

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/37 công trình mực nước dâng và 7/37 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q21402TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Kiên Lương, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Q104020). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,44m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,94m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 15/37 công trình mực nước hạ và 3/37 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.  

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 4/31 công trình mực nước dâng và 4/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Q614040) và giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,77m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,17m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/31 công trình mực nước hạ và 3/31 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre .

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 24/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 6/33 công trình mực nước hạ và 3/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804T) và giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,35m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,61m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/33 công trình mực nước hạ và 5/33 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang,TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 18/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 5/28 công trình mực nước dâng và 5/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,86m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q022050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,34m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804Z). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,32m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -23,96m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/28 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
  
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi