Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 2 NĂM 2023

Thứ hai - 27/02/2023 09:21
Lưu vực sông Cửu Long là một trong các lưu vực sông lớn của Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha. Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 245 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 01/2023 so với tháng 12/2022 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/35 công trình mực nước hạ và 7/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,59m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C) và giá trị dâng cao nhất là 0,63m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17701ZM1). 

Trong tháng 01/2023: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 19,66m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031020) và sâu nhất là -18,77m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 02 so với mực nước thực đo tháng 01 có xu thế hạ, có 23/36 công trình mực nước hạ, 11/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thạnh Hóa- tỉnh Long An; huyện Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp, huyện Trà Cú- tỉnh Trà Vinh; TP.Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Phong Điền- TP. Cần Thơ; huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 01/2023 so với tháng 12/2022 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/37 công trình mực nước hạ và 6/37 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Q614030) và giá trị dâng cao nhất là 0,96m tại TT BaTri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q21903T). 

Trong tháng 01/2023: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,41m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,95m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 02 so với mực nước thực đo tháng 01 có xu thế hạ, có 25/37 công trình mực nước hạ, 11/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/37 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau; huyện Long Mỹ- tỉnh Hậu Giang; TX Duyên Hải, huyện Trà Cú- tỉnh Trà Vinh; TP.Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 01/2023 so với tháng 12/2022 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/31 công trình mực nước dâng và 6/31 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Q614040). 

Trong tháng 01/2023: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,49m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,2m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 02 so với mực nước thực đo tháng 01 có xu thế hạ, có 19/31 công trình mực nước hạ, 11/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/31 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở TP Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre.  

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 01/2023 so với tháng 12/2022 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 14/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/33 công trình mực nước dâng và 8/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 7,66m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q40403Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Q601050).

Trong tháng 01/2023: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,85m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,38m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 02 so với mực nước thực đo tháng 01 có xu thế hạ, có 23/33 công trình mực nước hạ, 9/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/33 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau -tỉnh Cà Mau; huyện Trà Cú, huyện Cái Nước - tỉnh Trà Vinh; TP Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 1m đến 2m tập trung ở huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 01/2023 so với tháng 12/2022 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/28 công trình mực nước dâng và 3/28 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1). Gía trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060). 

Trong tháng 01/2023: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,32m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,04m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 02 so với mực nước thực đo tháng 01 có xu thế hạ, có 16/28 công trình mực nước hạ, 10/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/28 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Duyên Hải, huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh; TP.Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu; TP.Sóc Trăng- tỉnh Sóc Trăng và mực nước dâng từ 1m đến 2m tập trung ở huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 2 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi