Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 4 NĂM 2023

Thứ ba - 18/04/2023 14:21
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha.

Lưu vực sông bao gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 4.975.661m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 7.218.972m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 7.135.305m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 10.128.854m3 /ngày và tầng chứa nước n2 1 là 8.563.299m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 02 có xu thế hạ, có 17/35 công trình mực nước hạ, 14/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,6m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q407020M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,6m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17701ZM1). 

Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,32m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -16,68m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 18/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 15/36 công trình mực nước hạ và 3/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Tân Châu- tỉnh An Giang, TX Duyên Hải- tỉnh Trà Vinh, huyện Ba Tri- tỉnh Bến Tre, huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Sóc Trăng- tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 02 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 20/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/37 công trình mực nước hạ và 4/37 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199020) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Q209030). 

Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,37m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,86m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 17/37 công trình mực nước hạ, 17/37 công trình mực nước hạ và 3/37 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Tân Châu - tỉnh An Giang, TX Duyên Hải- tỉnh Trà Vinh, huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TP.Cà Mau, huyện Năm Căn, huyện Cái Nước- tỉnh Cà Mau .

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 02 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/31 công trình mực nước hạ và 3/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199030) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630040).

Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,64m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,2m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 14/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/31 công trình mực nước hạ và 4/31 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Châu- tỉnh Sóc Trăng và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp, Tp Cà Mau, huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau, huyện Phú Tân- tỉnh An Giang .

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 02 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 16/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/33 công trình mực nước hạ và 4/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630050) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Q601050). 

Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,33m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,79m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 18/33 công trình mực nước hạ, 12/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/33 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Duyên Hải, huyện Cầu Ngang- tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre, huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau, TX Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp, huyện An Minh- tỉnh Kiên Giang.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 02 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/28 công trình mực nước hạ và 3/28 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060). Gía trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060). 

Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,29m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,69m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 14/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/28 công trình mực nước hạ và 1/28 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Giá Rai- tỉnh Bạc Liêu, huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Trà Cú- tỉnh Trà Vinh.  

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 4 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi