Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 11 NĂM 2019

Thứ tư - 15/01/2020 13:46
Vùng Bắc Trung Bộ hiện nay có 167 công trình quan trắc ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong bản tin tài nguyên nước tháng chúng tôi tiến hành đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước và cùng kỳ năm trước của các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) trên toàn vùng quan trắc. Riêng các biến động tài nguyên nước của tháng 11 so với cùng kỳ 5 năm trước chỉ được đánh giá trên 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh do đã có nguồn tài liệu quan trắc từ năm 2011. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12/2019 và tháng 01 năm 2020. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tỉnh Thanh Hóa

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10 với 32/66 công trình có mực nước dâng, 17/66 công trình có mực nước hạ và 17/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,69m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9a-QT) và hạ thấp nhất là 0,49m xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT6a-NA). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại phường Quảng Phúc, huyện TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (QT4a-QB) và sâu nhất là 12,52m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 tại các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An, xu thế không rõ ràng tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10 với 39/71 công trình có mực nước dâng, 22/71 công trình có mực nước hạ và 10/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,13m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (QT6-QT) và hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT5-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0.06m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12.47m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10 với 39/71 công trình có mực nước dâng, 22/71 công trình có mực nước hạ và 10/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,13m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (QT6-QT) và hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT5-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0.06m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12.47m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Tỉnh Nghệ An

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế không rõ ràng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ) và hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (QT6a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là 12,52m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp
(QT2-HÐ). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế hạ. 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT5bHÐ) và hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (QT6b-NA). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là 12,47m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế hạ là chính. 

Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS) và hạ thấp nhất 0,15m tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (QT1a-HS). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là 5,10m tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (QT1a-HS). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế hạ. 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK) và hạ thấp nhất 0,31m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là 5,90m tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (QT5aHK). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế hạ.

Tỉnh Quảng Bình

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,63m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB) và hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn (QT3a-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại Phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn (QT4a-QB) và sâu nhất là 4,89m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB) và hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại Phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là 3,20m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5- QB). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế hạ. 

Tỉnh Quảng Trị

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,69m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,42m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3a-QT) và sâu nhất là 6,10m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,13m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (QT6-QT).Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,20m tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh QT4-QT) và sâu nhất là 6,10m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế dâng. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,62m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là 3,20m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế dâng. 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,41m xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2b-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,06m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là 4,26m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H). Dự báo: Trong tháng 12 và 01 mực nước có xu thế dâng. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 11 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2022 << 6/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 154

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 125


thoi trang cong so Hôm nay : 3907

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 49214

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49536349

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi