Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2019

Thứ năm - 26/09/2019 14:58
Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”.

Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

-Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.
 
-Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.

 Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và được được bố trí như sau:
 
- Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012;

- Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

- Trạm Đại Ninh (tọa độ địa lý: 11043’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.380 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;
 
 - Trạm Cát Tiên (tọa độ địa lý: 11034’ vĩ độ Bắc, 107021’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc  lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.
 
Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 
Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh
 
Mực nước trung bình tháng 8 năm 2019 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3156 cm, tăng 9 cm so với tháng trước, tăng 7 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018. Giá trị mực nước lớn nhất là 3196 cm (ngày 29/8), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3143 cm (ngày 02/8).

Trong tháng 8 năm 2019, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 02 lần. Lưu lượng trung bình tháng là 26,3 m3/s, tăng 18,2 m3/s so với tháng trước, tăng 15,4 m3/s so với tháng 8 cùng kỳ năm trước. Lưu lượng nước lớn nhất là 29,9 m3/s (ngày 29/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 22,4 m3/s (ngày 20/8). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.
 
Tài nguyên nước sông tại trạm An Thạnh

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2019 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 245 cm, giảm 5 cm so với giá trị mực nước tháng trước, giảm 79 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 54 cm so với giá trị tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 280 cm (ngày 11/8), giá trị mực nước nhỏ nhất là 213 cm (ngày 02/8).

Trong tháng 8 năm 2019, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 8,3 là m3/s, giảm 6,0 m3/s so với tháng trước, giảm 62,7 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 26,4 m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 10,8 m3/s (ngày 07/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 5,8 m3/s (ngày 20/8). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.
 
Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Tây Nguyên
 
Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ
 
Mực nước trung bình tháng 8 năm 2019 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20847 cm, tăng 46 cm so với tháng trước, giảm 66 cm so với tháng cùng kỳ năm 2018 và giảm 24 cm so với tháng 8 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20942 cm (ngày 09/8), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20779 cm (ngày 17/8).

Trong tháng 8 năm 2019, tại trạm YaYun Hạ có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 42,4 m3/s, tăng 24,4 m3/s so với tháng trước, giảm 20,5 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 0,5 m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 71,6 m3/s (ngày 09/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 24,5 m3/s (ngày 18/8). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; tuy nhiên, đến giữa tháng chất lượng nước sông đã tốt  hơn và có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
 
Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2019 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48780 cm, tăng 9 cm so với tháng trước, tăng 44 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 71 cm so với giá trị tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 49063 cm (ngày 08/8), giá trị nhỏ nhất là 48677 cm (ngày 31/8).

Tháng 8 năm 2019, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 8 là 49,8 m3/s, giảm 6,9 m3/s so với tháng trước, tăng 10,1 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 11,4 m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 56,1 m3/s (ngày 18/8), lưu lượng nước nhỏ nhất là 44,2 m3/s (ngày 27/8). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy  chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lí phù hợp (do hàm lượng Tổng Coliform, TSS tăng cao).
 
Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2019 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87996 cm, giảm 5 cm so với tháng trước, giảm 31 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 27 cm so với giá trị trung bình tháng 8 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88075 cm (ngày 08/8), giá trị nhỏ nhất là 87958 cm (ngày 27/8).

Tháng 8 năm 2019, tại trạm Đại Ninh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 8 là 1,97 m3/s, giảm 3,6 m3/s so với tháng trước, giảm 20,2 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 33,4 m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 5,5 m3/s (ngày 30/8), lưu lượng nhỏ nhất là 0,64 m3/s (ngày 26/8). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy đầu tháng 8, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt, giữa tháng chất lượng nước sông bị suy giảm, có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương.

Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 13000 cm, tăng 210 cm so với tháng trước, giảm 136 cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 17 cm so với giá trị tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 13348 cm (ngày 08/8), giá trị nhỏ nhất là 12720 cm (ngày 02/8).

Tháng 8 năm 2019, tại trạm Cát Tiên có 8 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 8 là 332 m3/s, tăng 130 m3/s so với tháng trước, giảm 104 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 7,2 m3/s so với tháng 8 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 381 m3/s (ngày 21/8), lưu lượng nhỏ nhất là 272 m3/s (ngày 06/8).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy: đầu tháng 8, chất lượng nước sông bị ô nhiễm (do các chỉ số TSS, Tổng Coliform tăng cao); đến giữa tháng chất lượng nước sông đã được cải thiện nhiều, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước tưới tiêu và các mục đích khác tương đương.
 
CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2022 << 4/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 133

Máy chủ tìm kiếm : 31

Khách viếng thăm : 102


thoi trang cong so Hôm nay : 25542

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 66200

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 46651340

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi