Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ tháng 4 năm 2018

Thứ sáu - 08/06/2018 16:35
Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tỉnh Thanh Hóa

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ và dâng so với tháng 3 với 3/11 công trình có mực nước hạ, 4/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/11 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH) và dâng cao nhất là 0,35m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng nhưng so với 5 năm trước có xu thế. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,10m và 1,12m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 4 với 4/11 công trình dự báo có mực nước hạ, 2/11 công trình có mực nước dâng và 5/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3, với 4/13 công trình có mực nước hạ, 7/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/13 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH) và dâng cao nhất là 0,29m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,45m và 0,88m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14a-TH). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 7/13 công trình có mực nước hạ, 2/13 công trình có mực nước hạ không đáng kể và 4/13 công trình có mực nước dâng.

Tỉnh Nghệ An

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng và hạ so với tháng 3 với 7/18 công trình có mực nước hạ, 5/18 công trính có mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/18 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (QT9a-NA) và dâng cao nhất 0,96m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa (QT1a-HĐ). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,49m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là 14,26m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp   (QT2-HĐ).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3 với 6/20 công trình có mực nước hạ, 10/20 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/20 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (QT7-NA) và dâng cao nhất 0,51m tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (QT3-CC). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,00m tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (QT2b-NA) và sâu nhất là 12,96m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn  (QT2a-CC).

Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3 với  9/11 công trình có mực nước hạ, 2/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,39m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước và so với 5 năm trước đều có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,45m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT) và 0,30 m xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3 với 6/12 công trình có mực nước hạ, 5/12 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất có một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,40m tại TT Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2b-HS) và dâng cao nhất 0,21m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2a-HT).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu hạ nhưng so với 5 năm trước có xu thế biến động không đáng kể. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,83m và 0,53m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK) và xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2a-HT). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với thực đo tháng 4 (xem hình 21). Dự báo chi tiết mực nước tháng 5 và tháng 6 tại một số công trình đặc trưng xem hình 22 và bảng 14.

Tỉnh Quảng Bình

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, với 8/14 công trình có mực nước hạ, 5/14 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất có một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,58m tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và dâng cao nhất 0,14m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (QT17- QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,82m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9a-QB) và sâu nhất là 5,64m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, với 6/7 công trình có mực nước hạ và duy nhất một công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (QT14a-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,95m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9b-QB) và sâu nhất là 4,48m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB).

Tỉnh Quảng Trị

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, với 4/5 công trình có mực nước hạ và một công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3a-QT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,17m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3a-QT) và sâu nhất là 6,94m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3 với 8/10 công trình có mực nước hạ và 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ (QT5-QT).  Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,52m tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (QT4-QT) và sâu nhất là 7,10m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3 với 4/7 công trình có mực nước dâng và 3/7 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất 0,15m tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (QT1a-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,53m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là 3,80m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3 với 7/9 công trình có mực nước dâng và 2/9 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,37m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7b-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là 4,48m tại phuờng Thuỷ Biều, Tp. Huế (QT5-H).

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ tháng 4 năm 2018 xin mời xem tại đây.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2018 << 2/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 73


thoi trang cong so Hôm nay : 1886

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 111445

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 22628583

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi