Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 11 năm 2018

Thứ sáu - 28/12/2018 16:49
Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

- Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.

- Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011. 

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và được được bố trí như sau:

- Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012;

- Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

- Trạm Đại Ninh (tọa độ địa lý: 11043’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.380 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;

- Trạm Cát Tiên (tọa độ địa lý: 11034’ vĩ độ Bắc, 107021’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3175 cm, tăng 02 cm so với tháng trước. Trong tháng 11 năm 2018, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước được 10 lần. Lưu lượng trung bình tháng 11 là 59,4 m3/s, tăng 18,5 m3/s so với tháng trước. 

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép B1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: có 17/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép A2, chỉ có 1/18 chỉ tiêu vượt A2 là chỉ tiêu DO vượt 1,02 lần GTGH A2;

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: có 18/18 mẫu nằm trong GTGH B1;

- Đối với mục đích giao thông thủy: tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn B2;

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước sông tại trạm An Thạnh

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 334 cm, tăng 63 cm so với tháng trước, giảm 79 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 11 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm. Trong tháng 11 năm 2018, tại trạm An Thạnh có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 11 là 196 là m3/s, tăng 155,2 m3/s so với tháng trước, tăng 16,6 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 16,6 m3/s so với tháng 11 TBNN.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm An Thạnh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép A2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: 18/18 mẫu đều nằm trong giá trị giới hạn A2;

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: 18/18 mẫu đều nằm trong giá trị giới hạn B1;

- Đối với mục đích giao thông thủy: 18/18 mẫu đều nằm trong giá trị giới hạn B2;

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Tây Nguyên

Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20823 cm, giảm 24 cm so với tháng trước, giảm 54 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 23 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm. Trong tháng 11 năm 2018, tại trạm YaYun Hạ có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 11 là 19,6 m3/s, giảm 11 m3/s so với tháng trước, giảm 17,9 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 12,2 m3/s so với tháng 11 TBNN.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm YaYun Hạ cho thấy tất cả các chỉ tiêu

đều nằm trong giới hạn cho phép B1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: có 17/18 mẫu nằm trong giới hạn A2, chỉ có 01/18 chỉ tiêu vượt A2 là TSS vượt 1,1 lần GTGH A2;

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: 18/18 mẫu nằm trong giới hạn B1;

- Đối với mục đích giao thông thủy: 18/18 mẫu đều nằm trong giới hạn B2;

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48760 cm, giảm 37 cm so với tháng trước, giảm 10 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 27 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm. Tháng 11 năm 2018, tại trạm Đức Xuyên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 11 là 51 m3/s, giảm 27,5 m3/s so với tháng trước, giảm 120 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 45,5 m3/s so với tháng 11 TBNN.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT), riêng chỉ tiêu Tổng coliform vượt giới hạn cho phép B2. Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: có 14/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép A2; 2/18 chỉ tiêu vượt A2 cụ thể là: BOD5 vượt khoảng 1,3 lần; Tổng Coliform vượt 9,2 lần GTGH A2.

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: có 16/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép B1; 01/18 chỉ tiêu vượt giá trị giới hạn B1, cụ thể là: Tổng Coliform vượt 6,1 lần GTGH B1.

- Đối với mục đích giao thông thủy: có 16/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép B2, 01/18 chỉ tiêu vượt giá trị giới hạn B2, cụ thể là: Tổng Coliform vượt 4,6 lần GTGH B2.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí trong tương lai (chỉ tiêu Tổng Coliform vượt nhiều lần GTGH B2).

Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88039 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, giảm 21 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 08 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm. Tháng 11 năm 2018, tại trạm Đại Ninh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 11 là 65,1 m3/s, tăng 33,3 m3/s so với tháng trước, tăng 15,7 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 34,5 m3/s so với tháng 11 TBNN.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT), riêng chỉ tiêu NO2- vượt GTGH. Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: có 14/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép A2; 2/18 chỉ tiêu vượt giá trị giới hạn A2 cụ thể là: NO2- vượt từ 2,2 – 2,8 lần, NO3- vượt từ 2,4 - 2,5 lần GTGH A2;

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: có 14/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép B1; 2/18 chỉ tiêu vượt giá trị giới hạn B1, cụ thể là: NO2- vượt từ 2,2 – 2,8 lần, NO3- vượt khoảng 1,2 lần so với GTGH B1;

- Đối với mục đích giao thông thủy: có 16/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép B2; 1/18 chỉ tiêu vượt giá trị giới hạn B2 cụ thể là: NO2- vượt từ 2,2 – 2,8 lần so với GTGH.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12776 cm, giảm 100 cm so với tháng trước, giảm 147 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 44 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm. Tháng 11 năm 2018, tại trạm Cát Tiên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 11 là 183 m3/s, giảm 49 m3/s so với tháng trước, giảm 66 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 25,5 m3/s so với tháng 11 TBNN.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép B1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: có 15/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép A2, 2/18 chỉ tiêu vượt giá trị giới hạn A2 cụ thể là: DO vượt 1,2 lần, TSS vượt 1,4 lần so với GTGH A2;

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: có 18/18 mẫu nằm trong giới hạn cho phép B1;

- Đối với mục đích giao thông thủy: tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn B2.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 11 năm 2018 xem Tại đây.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2020 << 1/2021 >> 2022
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 39


thoi trang cong so Hôm nay : 5226

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 170263

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 30153441

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi