Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên tháng 5 năm 2020

Thứ bảy - 20/06/2020 22:55
Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt bao gồm: Trạm Phú Ninh (nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ) và trạm Trạm An Thạnh (nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ).

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt bao gồm: Trạm Ya Yun Hạ (nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba); Trạm Đức Xuyên (nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk); Trạm Đại Ninh (được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai);  Trạm Cát Tiên (nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai). Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 5/2020

Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3155cm, giảm 10cm so với tháng trước, tăng 4cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3171cm (ngày 05/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3147cm (ngày 29/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 2 lần. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 19,0m3 /s, giảm 7,4m3 /s so với tháng trước, giảm 0,9m3 /s so với tháng 5 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 20,5m3 /s (ngày 03/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,5m3 /s (ngày 18/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 50,9 triệu m3 , giảm khoảng 17,5 triệu m3 so với tháng trước.

Trong tháng 5 năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc c chất lượng nước tại trạm Phú Ninh cho thấy tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép A1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 318cm, giảm 12cm so với tháng trước, giảm 09cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 03cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 348cm (ngày 24/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 296cm.

Trong tháng 5 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 66,9m3 /s, giảm 8,6m3 /s so với tháng trước, giảm 5,8m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 10,6m3 /s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 20,5m3 /s (ngày 03/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,5m3 /s (ngày 18/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 50,9 triệu m3 , giảm khoảng 17,5 triệu m3 so với tháng trước.

Trong tháng 5 năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia  đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm An Thạnh cho thấy hầu hết các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép A1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT), riêng chỉ tiêu NO2 - (ngày 01/5) vượt GTGH.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên tháng 5/2020

Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20773cm, tăng 02cm so với tháng trước, giảm 14cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 24cm so với tháng 5 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20844cm (ngày 20/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20744cm (ngày 25/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 9,0m3 /s, tăng 2,8m3 /s so với tháng trước, giảm 2,6m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 4,2m3 /s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 12,7m3 /s (ngày 22/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 3,05m3 /s (ngày 19/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông YaYun chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Ya Yun Hạ khoảng 24,2 triệu m3 , tăng khoảng 8,1 triệu m3 so với tháng trước.

Trong tháng 5 năm 2020, đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm YaYun Hạ cho thấy hầu hết các mẫu đều nằm trong GTGH B1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện 21 pháp xử lý thich hợp. Đến giữa tháng, chất lượng sông được cải thiện tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48665cm, tăng 39cm so với tháng trước, giảm 16cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 06cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày 23/5), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 12/5).

Tháng 5 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 19,5m3 /s, tăng 8,6m3 /s so với tháng trước, tăng 3,5m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 6,6m3 /s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 28,8m3 /s (ngày 23/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 15,1m3 /s (ngày 28/5).

Trong tháng 5 năm 2020, đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy hầu hết các mẫu đều nằm trong giới hạn A2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87987cm, tăng 09cm so với tháng trước, giảm 36cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 20cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88026cm (ngày 28/5), giá trị nhỏ nhất là 87957cm (ngày 13/5).

Tháng 5 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 1,7m3 /s, tăng 0,76m3 /s so với tháng trước, giảm 11,15m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11,5m3 /s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 3,25m3 /s (ngày 23/5), lưu lượng nhỏ nhất là 0,222m3 /s (ngày 13/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc Đại Ninh vào khoảng 4,7 triệu m3 , tăng 2,1 triệu m3 so với tháng trước.

Trong tháng 5 năm 2020, đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh cho thấy đa số các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT), riêng chỉ tiêu DO (ngày 01/5) vượt GTGH B2.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12709cm, tăng 43cm so với tháng trước, tăng 18cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 12cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12862cm (ngày 09/5), giá trị nhỏ nhất là 12563cm (ngày 30/5).

Tháng 5 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 6 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 155m3 /s, tăng 50m3 /s so với tháng trước, tăng 14,5m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 15,0m3 /s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 201m3 /s (ngày 08/5), lưu lượng nhỏ nhất là 128,0m3 /s (ngày 05/5).

Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 415,6 triệu m3 , tăng khoảng 143,2 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên cho thấy hầu hết tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép B1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Trong tháng 5 năm 2020, đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên cho thấy hầu hết tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép B1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng, chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý thích hợp.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên tháng 5 năm 2020 xin mời xem Tại đây

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN (GTGH) CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT (QCVN 08-MT:2015/BTNMT)

A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như A2, B1 và B2;

A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2;

B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI


Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu
91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển
76 - 90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp Xanh lá cây
51 - 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác Vàng
26 - 50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác Da cam
0 - 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Đỏ

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2020 << 1/2021 >> 2022
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 20


thoi trang cong so Hôm nay : 8152

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 135909

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 30119087

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi