Ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất

Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-TNN về việc ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất.

Theo Quyết định, thời hạn thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành) giải quyết tối đa là 37 ngày (giảm 3 ngày so với Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT T ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường).
 
Thời hạn thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp phép thăm dò nước dưới đất tối đa là  37 ngày (giảm 03 ngày so với Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT); Thời hạn thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tối đa là 19 ngày (giảm 02 ngày so với Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT).
 
Quyết định số 75/QĐ-TNN có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Chi tiết Quyết định số 75/QĐ-TNN xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM