Báo cáo tình hình cấp phép tài nguyên nước tại các địa phương

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát sau cấp phép, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về cấp phép, Bộ TN&MT đã có Công văn số 767/BTNMT-TNN gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tình hình cấp phép tài nguyên nước tại các địa phương.

Theo Công văn, Bộ đề nghị các đơn vị nêu trên thống kê các giấy phép tài nguyên nước đã cấp cho các tổ chức, cá nhân, còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại theo các Biểu mẫu thống kê kèm theo; đồng thời tổng hợp số liệu cấp phép trên địa bàn theo từng loại Giấy phép (thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước; hành nghề khoan nước dưới đất).
 

Báo cáo gửi về Bộ TN&MT trước ngày 24/03/2017.

Tác giả bài viết: dwrm