Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định này, có 02 thủ tục hành chính mới ban hành bao gồm: 01 TTHC cấp Trung ương về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành và 01 TTHC cấp tỉnh về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành.


 
Danh mục TTHC cấp Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gồm có: (1) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành; (2) Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 
Danh mục TTHC cấp tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gồm có: (1) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành; (2) Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Chi tiết Quyết định số 706/QĐ-BTNMT xn mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: DWRM