Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai rà soát, đơn giản hóa và công bố thủ tục hành chính. Ngày 29/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 634/QĐ-BTNMT về việc Công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, đến thời điểm hiện tại Bộ đã công bố 227 TTHC đủ điều kiện để công bố, công khai. Trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai là 249 TTHC được thực hiện tại tất cả 4 cấp chính quyền (cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã) và khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với trường hợp được ủy quyền).

Cụ thể các TTHC được công bố đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ như sau:

     - Lĩnh vực đất đai45 TTHC. Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai là 67 TTHC

     - Lĩnh vực môi trường: 72 TTHC

     - Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 30 TTHC

     - Lĩnh vực tài nguyên nước: 28 TTHC

     - Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: 24 TTHC

     - Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 9 TTHC

     - Lĩnh vực biển và hải đảo: 10 TTHC

     - Lĩnh vực viễn thám: 02 TTHC

     - Lĩnh vực chung: 07 TTHC
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, theo quyết định mới được ban hành có 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới được bổ sung đó là "Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi" và 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh được chuẩn hóa nội dung bao gồm: Thủ tục Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; và thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Chi tiết Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 và các TTHC xin mời xem tại đây:

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Tai-nguyen-nuoc/Quyet-dinh-so-634-QD-BTNMT-Cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-Bo-Tai-nguyen-va-Moi-truong
 

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=tthc&op=Thu-tuc-hanh-chinh-cap-tinh-ve-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc/Thu-tuc-tham-dinh-phe-duyet-phuong-an-cam-moc-gioi-hanh-lang-bao-ve-nguon-nuoc-doi-voi-ho-chua-thuy-dien-va-ho-chua-thuy-loi
 
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=tthc&op=Thu-tuc-hanh-chinh-cap-tinh-ve-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc/Cap-giay-phep-hanh-nghe-khoan-duoi-nuoc-quy-mo-vua-va-nho
 
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=tthc&op=Thu-tuc-hanh-chinh-cap-tinh-ve-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc/Gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-quy-vua-va-nho
 

Tác giả bài viết: dwrm