Công tác cấp phép tài nguyên nước 6 tháng đầu năm 2018

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 83 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trong số giấy phép tài nguyên nước được cấp, có 24 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 01 giấy phép khai thác nước dưới đất; 04 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 03 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 51 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.
 
Nhìn chung các hồ sơ cấp phép đều được tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời hạn theo quy định theo tinh thần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân làm thủ tục đề nghị cấp phép.

Tác giả bài viết: dwrm