Cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4798/BTNMT-TCCB ngày 20/9/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công văn nêu: Để phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan cung cấp thông tin về tổng số thủ tục hành chính đã giải quyết (trong đó nêu rõ đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường) năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2019 theo biểu mẫu kèm theo.

Văn bản của quý Cơ quan đề nghị được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi bản mềm vào hòm thưdhgiang@monre.gov.vn) trước ngày 30/9/2019.
 
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với chị Đào Thị Hương Giang, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại 024.3795.6868 máy lẻ 1806, di động 0988.737.067; địa chỉ thư điện tử dhgiang@monre.gov.vn.