Kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2021 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có có báo cáo về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2021 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017, năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh cho 49 công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Trong đó, có 40 công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất và 09 công trình khai thác, sử dụng nước mặt.

Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt: 11.383.105.962 đồng. Trong đó, số tiền phải nộp năm 2021 là 5.183.948.258 đồng.
 

Tác giả bài viết: DWRM