Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong Quý I/2019, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 1.610 hồ sơ (gồm 1246 hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và 364 hồ sơ nộp mới năm 2019). Các đơn vị thuộc Bộ đã xử lý và trả kết quả cấp phép cho 456 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành là 28,3%.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang thực hiện xử lý 1.154 hồ sơ, trong đó có 868 hồ sơ năm 2018 chuyển sang và 286 hồ sơ năm 2019. 

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ TN&MT đã tiếp nhận tổng số 164 hồ sơ, trong đó có 116 hồ sơ năm 2018 chuyển sang và 44 hồ sơ tiếp nhận mới. Số hồ sơ đã trả kết là 67 %. Tỷ lệ xử lý đúng hạn hồ sơ tài nguyên nước đạt 100%.
 

Tác giả bài viết: DWRM