Một số kết quả về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Bình, trong năm 2019, Sở tiếp nhận và thẩm định trình UBND tỉnh cấp 24 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm: 11 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 11 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; gia hạn 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Thực hiện quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm 2019, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tài nước đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; triển hai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019.
 
Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện 30 đoàn tranh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật tài nguyên nước đối với 30 tổ chức, cá nhân và xử phạt 01 đơn vị vi phạm với số tiền là 60.000.000 đồng. 
 
Báo cáo của Sở cũng cho biết, trong năm 2019, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành 65 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền phải thu trên địa bàn tỉnh là 6.830.734.228 đồng; số tiền thu được năm 2019 là 779.657.210 đồng.
 

Tác giả bài viết: DWRM