Nam Định: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước (bao gồm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất) và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 
Thời hạn ủy quyền là 05 năm.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ 06 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo nội dung được ủy quyền.
 
Quyết định số 2285/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2021.

Tác giả bài viết: DWRM