Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kèm theo quyết định này 37 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và viễn thám. Trong đó, có 33 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 3 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và 1 quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Về quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp thành phố gồm có:Về quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp huyện gồm có:


Về quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có:

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ quyết định này xây dựng, phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của hệ thống thông tin “một cửa” điện tử thành phố Hà Nội theo quy định.
 
Tại quyết định này, UBND thành phố Hà Nội đã bãi bỏ các quy trình nội bộ lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và viễn thám ban hành kèm theo Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 và Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 6/4/2020; các quy trình nội bộ lĩnh vực khoáng sản và quy trình QT-24, QT-25 lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM