Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trong tháng 12/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra Nghị Quyết số 92/2014/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị Quyết quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện bảo hành nghề khoan nước dưới đất là 1.150.000 đồng/hồ sơ. Mức thu phí đối với trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung là 575.000 đồng/hồ sơ.

Theo đó, cơ quan thu phí được để lại 85% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ cho công tác thẩm định và thu phí. Số tiền còn lại 15%, cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị Quyết 92/2014/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 các quy định đã ban hành trước ngày Nghị Quyết có hiệu lực phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị quyết này. 

Tác giả bài viết: dwrm