Tiền Giang: Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra Nghị Quyết số 87/2014/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị Quyết cũng quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và mức thu lệ phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước là 150.000 đồng/ giấy phép. Mức thu lệ phí trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là 75.000 đồng/ giấy phép.

Theo đó, việc quản lý, sử dụng lệ phí cơ quan thu lệ phí được để lại 85% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí. Số tiền còn lại 15% cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị Quyết số 87/2014/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 các quy định đã ban hành trước ngày Nghị Quyết có hiệu lực phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Nghị quyết này. 

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (dwrm)