Truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BTNMT về việc truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2.

Quyết định cũng nêu, truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2 (địa chỉ phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2 do Công ty đã vận hành công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2 với điện lượng trung bình năm  49,86 triệu kWh từ ngày 20 tháng 7 năm 2018 (tăng 5,423 triệu kWh so với Quyết định số 1156/QĐ-BTNMT).
 
Thời gian tính truy thu từ ngày 20 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước truy thu là 252.503.000 đồng.
 
Cục Thuế tỉnh Lào Cai có trách nhiệm ban hành thông báo nộp số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải truy thu đối với công trình thủy Nậm Xây Nọi 2; thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017.
 
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2 có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại Điều 1 của Quyết định này và thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều 13 và Điều 17 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017. Trường hợp chưa nhận được thông báo nộp số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải truy thu, phải có trách nhiệm liên hệ với Cục Thuế tỉnh Lào Cai để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền theo quy định.

Tác giả bài viết: DWRM