Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng

Ngày 24 tháng 5 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng.
Theo Quyết định, đối tượng áp dụng Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng áp dụng để thanh toán, quyết toán kinh phí đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 4 năm 2011, trong đó:

- Đơn giá không tính khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các sản phẩm lập quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nước theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch thanh toán bằng nguồn ngân sách Trung ương.

- Đơn giá có tính khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các sản phẩm quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nước do doanh nghiệp nhà nước thực hiện và các hoạt động dịch vụ về tài nguyên nước do các đơn vị sự nghiệp thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

http://www.dwrm.gov.vn/index.php?rm=Laws&in=lawsdetail&id=1174



Tác giả bài viết: dwrm