Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30/7, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã ký ban hành Quyết định số 192/QĐ-TNN Ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ triển khai thực hiện 21 nhiệm vụ  trọng tâm như sau: Dự án tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (Dự kiến trình năm 2022- 2023); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước năm 2012 (Dự kiến trình năm 2022- 2023); Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (Dự kiến trình năm 2024); Nghị quyết của Quốc hội về an ninh tài nguyên nước và an toàn hồ đập (Dự kiến trình năm 2021); 
 
Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Dự kiến trình tháng 12/2021); Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Ba, lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Dự kiến trình năm 2023); Xây dựng Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia (Dự kiến trình tháng 8/2021); Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 (Dự kiến trình tháng 10/2021); 
 
Thẩm định và trình các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, lưu vực sông Sê San, lưu vực sông Srêpôk, lưu vực sông Cửu Long, lưu vực sông Hồng – Thái Bình, lưu vực sông Mã, lưu vực sông Hương, lưu vực sông Cả, lưu vực sông Trà Khúc, lưu vực sông Kôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Dự kiến trình 2021-2023); và xây dựng vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, Đồng Nai, Mã, Hương theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 (Thời gian thực hiện 2022-2027).

Quyết định cũng nêu, Trưởng các đơn vị thuộc Cục được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đề án xây dựng, trình Lãnh đạo Cục ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ gửi Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình Lãnh đạo Cục báo cáo Bộ.
 
Chi tiết Quyết định số 192/QĐ-TNN xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM