Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mới đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thay thế Quy chế hoạt động truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018.

Quy chế này quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục, cơ chế phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động truyền thông về tài nguyên và môi trường.
 
Mục tiêu của Quy chế truyền thông nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; da dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường; phối hợp các cơ quan, tổ chức quốc tế trong hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường.
Theo Quy chế, các hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường bao gồm 03 nội dung: 
 
Một là, truyền thông phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường: Tuyên truyền tham vấn cộng đồng trước khi ban hành chính sách, pháp luật; Phổ biến chính sách, pháp luật.
 
Hai là, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường: Tổ chức Ngày kỷ niệm, Ngày truyền thống, sự kiện tài nguyên và môi trường; Tổ chức giải thưởng, cuộc thi, hội thi, diễn đàn, tọa đàm.
 
Ba là, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Quy chế cũng nêu, các văn bản có nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường phải thực hiện hoạt động truyền thông theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngay sau khi văn bản chính sách, pháp luật được ban hành, đơn vị xây dựng chính sách, pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Truyền thông phổ biến chính sách, pháp luật phải đảm bảo các nguyên tắc: Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực; Kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; Gắn việc thi hành pháp luật với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống hằng ngày của người dân; Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội.
 
Đơn vị chủ xây dựng chính sách pháp luật phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử Bộ) và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật trước, trong và sau khi được ban hành theo quy định để phản ánh và định hướng dư luận xã hội.
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế; tổng hợp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc báo cáo Bộ trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Tác giả bài viết: DWRM