Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 936/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, bao gồm các hồ: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh và Văn Phong.

Vận hành các hồ chứa theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên
 
Quy trình nêu rõ,  trong mùa lũ (từ ngày 1/9 đến ngày 15/12 hàng năm), các hồ: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh và Văn Phong trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (lưu vực sông Kôn) phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên và phải đảm bảo an toàn công trình: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Vĩnh Sơn C và các công trình thuỷ lợi Định Bình và Văn Phong không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Trà Xom 1, Vĩnh Sơn 4 và Vĩnh Sơn 5 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Núi Một và Thuận Ninh không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm; Góp phần giảm lũ cho hạ du; Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông.

Trong mùa cạn (từ ngày 16/12 đến 31/8 năm sau), đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Theo Quy trình, ngoài thời gian mùa lũ quy định nêu trên, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định quyết định theo thẩm quyền việc vận hành các hồ theo chế độ vận hành trong mùa lũ quy định tại Quy trình này hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng chống, chống thiên tai nếu xảy ra một trong các tình huống bất thường sau đây:

Một là, khi Tổng cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt với cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt theo quy định cảu pháp luật về phòng, chống thiên tai từ cấp độ 1 trở lên.

Hai là, khi mực nước của một trong các hồ Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh đã đạt đến mực nước dâng bình thường mà mực nước tại các trạm thủy văn quy định tại Bảng 1, Điều 7 của Quy trình này trên báo động I.

Ba là, xuất hiện sự cố hoặc có nguy cơ sự cố công trình xả hoặc sự cố của các hạng mục đảm bảo an toàn công trình.

Bốn là, các tình huống khác có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình, khu vực hạ du do Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định quyết định.
Việc xem xét, quyết định phương án vận hành các hồ trong các tình huống bất thường phải căn cứ vào diễn biến tình hình mưa, lũ và yêu cầu đảm bảo an toàn cho hạ du nhưng phải đảm bảo an toàn công trình.

Vận hành các hồ chứa trong mùa lũ 

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du như sau:

Một là, không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra hoặc mực nước lũ thiết kế để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với các hồ, trừ hồ Định Bình và các trường hợp bất thường quy định tại Điều 14 của Quy trình này hoặc các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định.

Hai là, khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Ba là, trong thời kỳ mùa lũ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy trình này, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh không được vượt mực nước cao nhất trước lũ, trừ trường hợp quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 15 của Quy trình này.

Bốn là, trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm là, khi các hồ Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 15 của Quy trình này.

Theo đó, Quy trình cũng quy định mực nước để vận hành các hồ Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh trong mùa lũ; thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa lũ; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Trà Xom 1 và Định Bình; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Núi Một và Thuận Ninh; vận hành đối với các hồ Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5, cụm hồ Vĩnh Sơn và Văn Phong trong mùa lũ; vận hành bảo đảm an toàn công trình; vận hành các hồ khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du; tích nước cuối mùa lũ.

Vận hành các hồ chứa trong mùa cạn

Về nguyên tắc vận hành trong mùa cạn, vận hành hồ với lưu lượng xả phù hợp với các thời kỳ, đảm bảo mực nước hồ theo từng khoảng thời gian 10 ngày đối với hồ Định Bình. 

Trong quá trình vận hành, phải căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ để điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp để đưa mực nước hồ về khoảng mực nước để điều hành các hồ trong mùa cạn quy định tại Phụ lục III của Quy trình này.

Các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn được quy định như sau: Thời kỳ sử dụng nước gia tăng từ ngày 16/12 đến ngày 31/3 năm sau và từ ngày 01/5 đến ngày 31/7. Thời kỳ sử dụng nước bình thường: bao gồm thời gian còn lại của mùa cạn. Theo đó Quy trình cũng nêu, thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa cạn và việc vận hành cụ thể của các hồ trong mùa cạn. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018 và thay thế Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh. 

Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét, quyết định.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.
 

Tác giả bài viết: DWRM