Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước.

Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước.

Theo Quyết định, Viện Khoa học tài nguyên nước là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về tài nguyên nước gồm: nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển phục vụ công tác quản lý nhà nước; thực hiện các dịch vụ tư vấn về tài nguyên nước; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện khoa học tài nguyên nước được quy định như sau:

(1) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiến lược phát triển Viện, kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, trung hạn, hàng năm về tài nguyên nước.

(2) Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng: chiến lược phát triển, mạng lưới quan trắc, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên nước; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(3) Nghiên cứu quy luật tự nhiên cơ bản về tài nguyên nước; cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo và thông báo về tài nguyên nước, gồm: ô nhiễm nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn và nguồn nước ngoài lãnh thổ. 

(4) Nghiên cứu khoa học về kinh tế trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

(5) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về tài nguyên nước phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng, phòng, chống ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, phục hồi, cải tạo các nguồn nước; vận hành hệ thống liên hồ chứa; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước.

(6) Nghiên cứu những vấn đề có khả năng phát sinh trong quá trình quản lý tài nguyên nước và phát triển kinh tế, xã hội; các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước, quản lý nguồn nước xuyên biên giới.

(7) Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên nước trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

(8) Đào tạo trình độ Tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về tài nguyên nước theo phân công của Bộ trưởng.

(9) Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước theo phân công của Bộ trưởng.

(10) Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

(11) Cung cấp các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ về tài nguyên nước, gồm: quy hoạch, đánh giá và dự báo tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; khia thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước; đánh giá tác động môi trường; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

(12) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

(13) Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Viện theo phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.

(14) Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

(15) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

(16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Lãnh đạo Viện khoa học tài nguyên nước gồm có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng. Cơ cấu tổ chức của Viện khoa học tài nguyên nước gồm có 6 phòng: Văn phòng; Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước; Phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước; phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước; và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên nước. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Tác giả bài viết: DWRM