Bộ TN&MT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong tháng 9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

Theo Thông tư, Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước áp dụng cho các nội dung sau: 
 
Một là, điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, gồm: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:200.000; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:100.000; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:50.000; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:25.000.
 
Hai là, Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000.
 
Thông tư nêu rõ, Định mức này áp dụng với các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
 
Chi tiết Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: dwrm